Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Przejdź do treści


Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ozimku
ul.  Częstochowska 31
_________________

tel/fax - 77/4651 254
adres e-mail: poradnia.ozimek@interia.pl

OFERTA PORADNI

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna funkcjonuje na terenie Ozimka od wielu lat. Została założona w 1978 roku. Otacza opieką psychologiczno  – pedagogiczną i logopedyczną dzieci od chwili urodzenia poprzez wszystkie etapy edukacyjne. Wspiera rodziców i prawnych opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących dzieci.
   Poradnia swoją działalnością obejmuje cztery gminy Powiatu Opolskiego, gminę Ozimek, Turawa, Chrząstowice i Tarnów Opolski. W swej ofercie proponuje różnorodne formy pomocy: psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej... [więcej]Harmonogram pracy
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W OZIMKU DZIAŁAJĄ PUNKTY INFORMACYJNO -KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI.

W RAMACH PUNKTÓW JEST MOŻLIWOŚĆ SKONSULTOWANIA SIĘ W SPRAWACH DZIECKA BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UMAWIANIA TERMINU

 
DYREKTOR:   mgr Dorota Paszko przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 13.00 - 14.00
Nauczyciel zastępujący Dyrektora:   mgr Alicja Bakalorz-Pyka
STATUS PRAWNY:   jednostka budżetowa
ORGAN PROWADZĄCY:   Starostwo Powiatowe w Opolu
ORGAN NADZORUJĄCY:   Kuratorium Oświaty w Opolu
GODZINY PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku
sekretariat - 7.30 - 15.30
księgowość - 11.00 – 15.00
PRACOWNICY MERYTORYCZNI
poniedziałek - 8.00 - 16.00
wtorek - 8.00 - 18.00
środa - 8.00 - 19.00
czwartek - 8.00 - 17.00
piątek - 8.00 -  16.00
W OKRESIE WAKACYJNYM GODZINY PRACY MOGĄ ULEC MODYFIKACJI CZASOWEJ.
PEDAGODZY
mgr Anna Przybytniowska
mgr Iwona Namyślak
mgr Katarzyna Kwiatkowska
PSYCHOLODZY
mgr Karina Kurda
mgr Anna Michalska
mgr Celina Glonek
LOGOPEDA
mgr Alicja Bakalorz-Pyka
PRACOWNICY ADMINISTRACJI
SEKRETARZ PORADNI
Dorota Jarocka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Gładysz
PRACOWNIK OBSŁUGI
Elżbieta Socha

ZADANIA PORADNI
Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej można zgłaszać się bez skierowania. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia udziela pomocy:
dzieciom od chwili urodzenia i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych ,
rodzicom i prawnym opiekunom w sprawach dotyczących dzieci,
nauczycielom i wychowawcom.

Zakres pomocy: diagnoza, konsultacja, doradztwo, terapia, neuroterapię profilaktyka, psychoedukacji, mediacji, interwencja w środowisku ucznia, działalności informacyjnej.

Pomoc psychologiczna
______________________________________________

Diagnozę trudności w nauce: określanie poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, określanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka.
Diagnozę sytuacji wychowawczych i pomoc psychologiczną rodzicom, dzieciom, młodzieży, nauczycielom, w celu podjęcia działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych.
Prowadzenie zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom, inicjowanie różnych form pomocy.
Poradnictwo i doradztwo psychologiczne dla rodziców, prawnych opiekunów, nauczycieli i wychowawców.
Pomoc pedagogiczna
_______________________________________________

Diagnozę i terapię trudności w nauce uczniów wszystkich typów szkół.
Diagnozę i terapię w zakresie dysleksji, dysortografii i dysgrafii.
Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i preferencji zawodowych.
Pomoc przy zmianie szkoły ponadpodstawowej, w trakcie trwania nauki ( np. ze względu na stan zdrowia ).
Konsultacje problemowe dla uczniów, ich rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli, na wszystkich etapach kształcenia.
Współpraca z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi i instytuacjami działającymi na rzecz dziecka.
Wspieranie rodziców, prawnych opiekunów w pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Pomoc logopedyczna
______________________________________________

Diagnozę logopedyczną dzieci z nieprawidłowym rozwojem mowy, jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy.
Terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami wymowy.
Działalność profilaktyczno-doradczą dla rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli.
Badania przesiewowe na terenie placówek oświatowych.
    Poradnia prowadzi neuroterapię nowoczesną metodę trenowania mózgu - EEG- Biofeedback. Udzielanie pomocy uczniom , ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli , szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz nie zamieszkałym na terenie działania poradni może nastąpić na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie. Poradnia współdziała z innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.  Inicjuje działania i programy integrujące pracę placówek i instytucji pracujących na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. Jest otwarta na propozycje współpracy z innymi placówkami i instytucjam, informuje o formach pomocy oferowanych przez poradnię. Jest gotowa do rozszerzania oferty pomocy i popularyzowania jej w środowisku. Pracownicy poradni  realizują cele poradni  również poza poradnią: w szkołach , przedszkolach , placówkach i środowisku rodzinnym., zgodnie z zakresem określonym przez dyrektora poradni. Poradnia współpracuje z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi pomoc i poradnictwo dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i prawnym opiekunom. Przekazuje i przyjmuje informacje ważne z punktu widzenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej za zgodą rodziców i prawnych opiekunów, informuje o formach pomocy oferowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
KONTAKT
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDGOGICZNA
W OZIMKU
ul. Częstochowska 31, 46-040 OZIMEK

Tel: 77 4651 254

Email: poradnia.ozimek@interia.pl

Website: www.pppozimek.pl
  • facebook
  • skype
  • google+
  • twitter

LOKALIZACJA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31
tel. 77 4651 254
Wróć do spisu treści