Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Przejdź do treści


Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ozimku
ul.  Częstochowska 31
_________________

tel/fax - 77/4651 254
adres e-mail: poradnia.ozimek@interia.pl

 
UWAGA !!!
Z dniem 30.11.2020r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku powróciła do pracy stacjonarnej. Osobiste wizyty petentów w Poradni odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym i potwierdzeniu spotkania przez pracownika.
Sekretariat Poradni – 77/4651 254.
Zainteresowanych i potrzebujących prosimy o kontakt z poszczególnymi specjalistami za pośrednictwem zamieszczonych poniżej adresów e-mail oraz numerów telefonów.
PSYCHOLODZY:
mgr Anna Michalska,   anna.michalska1993@o2.pl,   tel.: 783 439 819
mgr Karina Kurda,   karina.kurda.pppozimek@gmail.com,   tel.: 607 744 610
mgr Celina Glonek,   glonekcelina@gmail.com,   tel.: 667 248 304
PEDAGODZY:
mgr Anna Przybytniowska,   aprzybytniowska@gmail.com,   tel.: 606 207 395
mgr Iwona Namyślak,   iwona.namyslak.ppp.ozimek@interia.pl,   tel.: 690 091 435
LOGOPEDZI
mgr Alicja Bakalorz - Pyka,   alicjabakalorz@o2.pl,   tel.: 664 458 722
mgr Alicja Janecka,   logopedia0202@gmail.com,   Tel.: 600 151 691

 
 
DRODZY RODZICE,
NAUCZYCIELE I TERAPEUCI
W związku z powrotem dzieci do szkoły i do nauki stacjonarnej, zachęcamy Nauczycieli, szkolnych Specjalistów i Rodziców do zapoznania się z materiałami wspierającymi ten proces znajdującymi się pod zamieszonymi poniżej linkami :
https://szkola-od-nowa.pl/
https://jim.org/wp-content/uploads/2020/05/Jak-wspierać-dziecko-w-powrocie-do-szkoły_Poradnik-1.pdf
 

OFERTA PORADNI

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna funkcjonuje na terenie Ozimka od wielu lat. Została założona w 1978 roku. Otacza opieką psychologiczno  – pedagogiczną i logopedyczną dzieci od chwili urodzenia poprzez wszystkie etapy edukacyjne. Wspiera rodziców i prawnych opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących dzieci.
   Poradnia swoją działalnością obejmuje cztery gminy Powiatu Opolskiego, gminę Ozimek, Turawa, Chrząstowice i Tarnów Opolski. W swej ofercie proponuje różnorodne formy pomocy: psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej... [więcej]


 DYREKTOR
mgr Dorota Paszko
 
Nauczyciel zastępujący Dyrektora
Pani mgr Alicja Bakalorz - Pyka
Status prawny:
jednostka budżetowa
Organ prowadzący:
Starostwo Powiatowe w Opolu
Organ nadzorujący:
Kuratorium Oświaty w Opolu
 
Godziny pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku
SEKRETARIAT - 8.00 - 16.00
KSIĘGOWOŚĆ – 8.00 – 11.00
 
PRACOWNICY MERYTORYCZNI:
poniedziałek - 8.00 - 16.00
wtorek - 8.00 - 18.00
środa - 8.00 - 18.00
czwartek - 8.00 - 16.00
piątek - 8.00 -  16.00
W OKRESIE WAKACYJNYM, JAK I ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W KRAJU, GODZINY PRACY MOGĄ ULEGAĆ MODYFIKACJI CZASOWEJ.

Dyrektor Poradni przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 12.00 - 13.00 oraz w czwartki od godz. 12.00 do 13.00.
PRACOWNICY PORADNI
DYREKTOR PORADNI
mgr Dorota Paszko
PEDAGODZY
mgr Anna Przybytniowska
mgr Iwona Namyślak
PSYCHOLODZY
mgr Karina Kurda
mgr Michalska Anna
mgr Celina Glonek
NEUROLOGOPEDZI
mgr Alicja Bakalorz-Pyka
mgr Alicja Janecka

PRACOWNICY ADMINISTRACJI
SEKRETARZ PORADNI
Justyna Janczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anetta Waligórska
PRACOWNIK OBSŁUGI
Elżbieta Socha
 KONSULTACJI  UDZIELAJĄ:

 
PEDAGOGODZY:
mgr ANNA PRZYBYTNIOWSKA- KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA W GODZINACH 16.00-17.00
mgr IWONA NAMYŚLAKKAŻDY PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA W GODZINACH 12.00-13.00

W zakresie:
 • DIAGNOZY TRUDNOŚCI DYSLEKTYCZNYCH
 • TERAPII POWYŻSZYCH TRUDNOŚCI
 • TERAPII WSPIERAJĄCEJ
 • TRUDNOŚCI W NAUCE CZYTANIA, PISANIA I LICZENIA
 • DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA

PSYCHOLODZY:
mgr ANNA MICHALSKA- KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA  W GODZINACH- 14.00 do 15.00
mgr CELINA GLONEK – KAŻDA PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA W GODZINACH 14.00-15.00.

W ZAKRESIE:
 • KOMUNIKOWANIA  SIĘ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ.
 • TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH I PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJOWYCH.

mgr KARINA KURDAKAŻDĄY PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA W GODZINACH 12.00 do 13.00
W zakresie:
 • SPOSÓB NA „TRUDNE DZIECKO” – JAK RADZIĆ SOBIE Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE?,
 • ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM,
 • DIAGNOZY I TERAPII PRAWIDŁOWOŚCI I OPÓŹNIEŃ W ROZWOJU   OGÓLNYM,
 • WCZESNEJ INTERWENCJI I POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM.,

NEUROLOGOPEDZI:

mgr ALICJA BAKALORZ-PYKA – KAŻDA PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA W GODZINACH 12.00 do 13.00.
mgr ALICJA JANECKA – KAŻDA PIERWSZA PIĄTEK MIESIĄCA W GODZINACH 11.00 DO 12.00.
W zakresie:
 • Stymulowanie rozwoju mowy dziecka (od urodzenia do ukończenia wychowania przedszkolnego).
 • Profilaktyka wad wymowy.
 • Ćwiczenia doskonalące sprawność artykulacyjną.
ZADANIA PORADNI
Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej można zgłaszać się bez skierowania. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia udziela pomocy:
dzieciom od chwili urodzenia i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych ,
rodzicom i prawnym opiekunom w sprawach dotyczących dzieci,
nauczycielom i wychowawcom.

Zakres pomocy: diagnoza, konsultacja, doradztwo, terapia, neuroterapię profilaktyka, psychoedukacji, mediacji, interwencja w środowisku ucznia, działalności informacyjnej.

Pomoc pedagogiczna
_______________________________________________

Diagnozę i terapię trudności w nauce uczniów wszystkich typów szkół.
Diagnozę i terapię w zakresie dysleksji, dysortografii i dysgrafii.
Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i preferencji zawodowych.
Pomoc przy zmianie szkoły ponadpodstawowej, w trakcie trwania nauki ( np. ze względu na stan zdrowia ).
Konsultacje problemowe dla uczniów, ich rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli, na wszystkich etapach kształcenia.
Współpraca z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi i instytuacjami działającymi na rzecz dziecka.
Wspieranie rodziców, prawnych opiekunów w pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Pomoc logopedyczna
______________________________________________

Diagnozę logopedyczną dzieci z nieprawidłowym rozwojem mowy, jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy.
Terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami wymowy.
Działalność profilaktyczno-doradczą dla rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli.
Badania przesiewowe na terenie placówek oświatowych.
Pomoc psychologiczna
______________________________________________

Diagnozę trudności w nauce: określanie poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, określanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka.
Diagnozę sytuacji wychowawczych i pomoc psychologiczną rodzicom, dzieciom, młodzieży, nauczycielom, w celu podjęcia działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych.
Prowadzenie zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom, inicjowanie różnych form pomocy.
Poradnictwo i doradztwo psychologiczne dla rodziców, prawnych opiekunów, nauczycieli i wychowawców.
    Poradnia prowadzi neuroterapię nowoczesną metodę trenowania mózgu - EEG- Biofeedback. Udzielanie pomocy uczniom , ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli , szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz nie zamieszkałym na terenie działania poradni może nastąpić na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie. Poradnia współdziała z innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.  Inicjuje działania i programy integrujące pracę placówek i instytucji pracujących na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. Jest otwarta na propozycje współpracy z innymi placówkami i instytucjam, informuje o formach pomocy oferowanych przez poradnię. Jest gotowa do rozszerzania oferty pomocy i popularyzowania jej w środowisku. Pracownicy poradni  realizują cele poradni  również poza poradnią: w szkołach , przedszkolach , placówkach i środowisku rodzinnym., zgodnie z zakresem określonym przez dyrektora poradni. Poradnia współpracuje z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi pomoc i poradnictwo dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i prawnym opiekunom. Przekazuje i przyjmuje informacje ważne z punktu widzenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej za zgodą rodziców i prawnych opiekunów, informuje o formach pomocy oferowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
KONTAKT
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDGOGICZNA
W OZIMKU
ul. Częstochowska 31, 46-040 OZIMEK

Tel: 77 4651 254

Email: poradnia.ozimek@interia.pl

Website: www.pppozimek.pl
 • facebook
 • skype
 • google+
 • twitter

LOKALIZACJA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31
tel. 77 4651 254
Wróć do spisu treści