DOSTĘPNOŚĆ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Przejdź do treści
 
Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
W związku z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) informuję, że w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ozimku Koordynatorem do spraw dostępności jest Pani Iwona Namyślak - pedagog, tel. 774651254, e-mail: poradnia.ozimek@interia.pl.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:
  1. dokonanie inwentaryzacji obiektu oraz określenie minimalnych wymagań dla obiektu Poradni w zakresie zapewnienia jego dostępności,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,
  4. prowadzenie działań promujących dostępność,
  5. przedstawianie Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  6. opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art.11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
ZARZĄDZENIE DYREKTORA PP-P W OZIMKU Z DNIA 28.08.2020r.
USTAWA Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 R O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
USTAWA Z DNIA Z DNIA 19 LIPCA 2019 R O ZAPEWNIANIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
ZARZĄDZENIE nr 23/2020
DYREKTORA PORADNI
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W OZIMKU
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31
tel. 77 4651 254
Wróć do spisu treści