Czcionka:         Kontrasat:  http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-B.png http://pppozimek.pl/WCAG-C.png         


Jak dbać o harmonijny rozwój dziecka przedszkolnego (cz. I) - charakterystyka wieku przedszkolnego, rola rodziców - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Jak dbać o harmonijny rozwój dziecka przedszkolnego (cz. I) - charakterystyka wieku przedszkolnego, rola rodziców - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Przejdź do treści

JAK DBAĆ O HARMONIJNY ROZWÓJ DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO?


Charakterystyka wieku przedszkolnego, rola rodziców.
OPRACOWANIE:


mgr Alicja Bakalorz – Pyka – neurologopeda PPP w Ozimu mgr Karina Kurda- psycholog PPP w Ozimkudata publikacji: 12.05.2020r.

WIEK PRZEDSZKOLNY

stanowi

pomost

między

wczesnym

dzieciństwem

a okresem szkolnym, to czas wielu intensywnych w którym rozwój przebiega w sposób dynamiczny,

zmian,


 • w tym czasie dziecko „otwiera się ku światu” – otoczenia, przedmiotów i ludzi, jest to okres rozbudzania ciekawości poznawczej, czas doświadczania, eksperymentowania, tworzenia,


 • następuje zwiększenie świadomości i samodzielności dziecka, przejmowania inicjatywy i odkrywania siebie jako sprawcy działań,


 • dziecko rozwija umiejętność samoregulacji (regulacji własnego

zachowania) - następuje zderzenie własnych pragnień


z wymaganiami otoczenia, dziecko uczy się radzenia sobie z tymi tendencjami i realizowania swoich potrzeb w sposób akceptowany społecznie.


W okresie przedszkolnym następuje poznawanie:


 1. Świata – otoczenia, rzeczywistości, środowiska.


 1. Siebie – posiadanych cech i umiejętności.


 1. Innych osób i budowanie relacji społecznych - głównie

dzięki kontaktom z innymi ludźmi i poznawaniu innych.


Pozwala to na rozwój procesu socjalizacji (uspołecznienia) oraz rozwój

indywidualny dziecka (rozwijania własnych kompetencji, zdolności, stawania się

jednostką autonomiczną).


NAJWAŻNIEJSZE KIERUNKI ZMIAN W WIEKU PRZEDSZKOLNYM


OBSZAR ZMIAN

KIERUNEK ZMIANY
FIZYCZNY

Od nauki poruszania się w przestrzeni do poruszania się swobodnego

(STAN SOMATYCZNY


i precyzyjnego używania przedmiotów,

I FORMY AKTYWNOŚCI)

w obszarze charakteru działań – od działania spontanicznego do działaniaświadomego,


od zabawy „na serio” (manipulowanie, zabawy konstrukcyjne) przez zabawęna niby” (zabawy tematyczne, odgrywanie ról) do gryz regułami (np. gry sportowe, planszowe).
FUNKCJONOWANIE

Od poznania sensomotorycznego do umysłowego reprezentowania zdarzeń

POZNAWCZE


(myślenie przedoperacyjne) – myślenie bardziej symboliczne, ale oparte naczynnościach percepcyjnych, oparte na wyobraźni i fantazjowaniu,eksperymentowaniu, metody prób i błędów
JĘZYK I KOMUNIKACJA

Od prostych do złożonych wypowiedzi (następuje wzrost zasobu słownictwa igramatyki)
FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE

Od rozpoznawania emocji do świadomości emocji swoich

I EMOCJONALNE


i innych ludzi,


rozwój samoobsługi,


od egocentryzmu do współpracy,


od relacji z rodziną do przyjaźni i współpracy w przedszkolu oraz pozaprzedszkolem,


rozwój reguł moralnych.
UCZENIE SIĘSposób poznawania świata, siebie i innych, ćwiczenie reguł społecznych i zasad współpracy, nabywanie kompetencji odbywa się poprzez:


 • Obserwację – świata dorosłych + wypełnianie instrukcji dorosłych,


 • Naśladowanie – postaw i zachowań rodziców/innych dorosłych + modelowanie (dorośli jako modele),


 • Doświadczanie i eksplorowanie,


 • Zabawę – która pełni funkcję:


  • kształcącą - rozwój zmysłów, wyobraźni, wiedzy o świecie, sobie i innych,


  • wychowawczą - poznawanie i nauka przestrzegania norm i zasad, współpraca, współdziałanie,


  • terapeutyczną - uwolnienie od napięć, odreagowanie emocji, nauka wyrażania emocji i rozwiązywania problemów emocjonalnych,


  • projekcyjną - wyrażanie ważnych treści i emocji – dorosły może obserwować dziecko, rozpoznawać jego problemy oraz mocne i słabe strony.

ROLA DOROSŁYCH
Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje świat coraz bardziej systematycznie. Zadaje pytania, podejmuje próby sprawdzania, co i jak działa. Staje się gotowe do uczenia się pod kierunkiem innej


osoby. Nadal nie potrafi jednak samodzielnie planować działań ani organizować warunków ich realizacji.W każdym środowisku, w którym żyje i rozwija się dziecko, to dorośli stwarzają warunki, przygotowują propozycje, określają zasady postępowania.Istotna jest obecność osób dorosłych – wszystko dzieje się pod ich okiem, którzy choć coraz częściej pozwalają dziecku samodzielnie działać, to jednak nadal aranżują sytuacje sprzyjające zabawie, rozrywce i edukacji.

EDUKACJA W NATURALNYM ŚRODOWISKUEdukacja dzieci w wieku przedszkolnym odbywa się w dwóch rodzajach środowisk:


 • dom rodzinny i najbliższe otoczenie,


 • przedszkole.Uczenie się następuje:


 • od dorosłych, otoczenia, rówieśników


 • z pomocą dorosłych, otoczenia, rówieśników


 • razem z dorosłymi, otoczeniem, rówieśnikami

Nawet najlepsza organizacja i wyposażenie przestrzeni wokół dziecka nie wniosą tyle do jego edukacji, ile kontakt z innymi ludźmi. Niezależnie od tego, jak wiele czasu spędzają z dziećmi, to rodzice są głównymi postaciami w procesie edukacji dzieci do 6.-7. roku życia.Rodzic jako nauczyciel:


organizuje przestrzeń, by dziecko mimowolnie zdobywało wiedzę

i umiejętności, a także aranżuje tę przestrzeń, czyli miejsce do

zabawy, • pomaga dziecku w poznaniu i zrozumieniu otoczenia, tworzy okazje do samodzielnego, ale nie samotnego poznawania otoczenia,


 • obserwuje i asystuje dziecko.


Dziecko w wieku przedszkolnym musi przystosować się do życia w zorganizowanych grupach społecznych. Uczęszczając do przedszkola staje się członkiem grupy przedszkolnej. W placówce przedszkolnej dziecko przez większą część dnia przebywa pod opieką nauczycieli, wśród rówieśników, poznaje i uczy się pełnić różne role społeczne.Jednak nie tylko przedszkole, ale także, a może przede wszystkim dom rodzinny mają ogromny wpływ na proces socjalizacji - to rodzina jest pierwszym


i najważniejszym przekazicielem wartości kulturowych i społecznych.Bardzo ważna jest atmosfera jaka panuje w rodzinie, zachowania, postawy i poglądy rodziców, sposób komunikacji.


Z rodziny dziecko wynosi podstawowe doświadczenia, z którymi wchodzi


w kolejne środowiska (sąsiedzkie, przedszkolne, a następnie szkolne), gdzie dochodzi do uzupełnienia i pogłębienia doświadczeń zdobytych w rodzinie.

Bibliografia • Bee Helen „Psychologia rozwoju człowieka”, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań


2004.


 • Matejczuk Joanna, „Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny”


(tom 2, seria I), Redakcja serii Niezbędnik Dobrego Nauczyciela (prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska), Wydawca Instytut Badań


Edukacyjnych, Warszawa 2014. • Molińska Marta, Ratajczyk Aleksandra, „Edukacja przedszkolna” (tom 2, seria III), Redakcja serii Niezbędnik Dobrego Nauczyciela (prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska), Wydawca Instytut Badań


Edukacyjnych, Warszawa 2014.

Wróć do spisu treści