Czcionka:         Kontrasat:  http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-B.png http://pppozimek.pl/WCAG-C.png         


Jak dbać o harmonijny rozwój dziecka przedszkolnego (cz. II) - wskazówki dla rodziców dotyczące wspierania rozwoju dziecka - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Jak dbać o harmonijny rozwój dziecka przedszkolnego (cz. II) - wskazówki dla rodziców dotyczące wspierania rozwoju dziecka - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Przejdź do treści

JAK DBAĆ O HARMONIJNY

ROZWÓJ DZIECKA

PRZEDSZKOLNEGO?


Wskazówki dla rodziców dotyczące wspierania ogólnego rozwoju dziecka

OPRACOWANIE:


mgr Alicja Bakalorz – Pyka – neurologopeda PPP w Ozimu mgr Karina Kurda- psycholog PPP w Ozimku


data publikacji: 19.05.2020r.

OBSZAR SPOŁECZNO - EMOCJONALNY


Dziecko w wieku przedszkolnym musi przystosować się do życia


w zorganizowanych grupach społecznych. Uczęszczając do przedszkola staje się członkiem grupy przedszkolnej. W placówce przedszkolnej dziecko przez większą część dnia przebywa pod opieką nauczycieli, wśród rówieśników, poznaje i uczy się pełnić

różne role społeczne.Jednak nie tylko przedszkole, ale także, a może przede wszystkim dom rodzinny mają ogromny wpływ na proces socjalizacji - to rodzina jest pierwszym

i najważniejszym przekazicielem wartości kulturowych i społecznych.Bardzo ważna jest atmosfera jakapanujewrodzinie,zachowania,postawy

i poglądy rodziców, sposób komunikacji.


Z rodziny


dziecko


wynosi


podstawowe


doświadczenia,


z


którymi


wchodzi

 1. kolejne środowiska (sąsiedzkie, przedszkolne, a następnie szkolne), gdzie dochodzi do uzupełnienia i pogłębienia doświadczeń zdobytych w rodzinie.


Cele rozwojowe

Sposób rozwijaniaRozwijanie umiejętności

Ustalenie jasnych zasad obowiązujących w domu oraz przestrzeganie ich

podporządkowania się,


rozwój reguł moralnych
Zdobywanie umiejętności

Wprowadzenie dziecka w nowe kręgi społeczne – np. odwiedzanie

odpowiedniego zachowania

krewnych, zapraszanie znajomych do domu, zapraszanie rówieśników

się w towarzystwie

dziecka do domu


Prowadzenie zabaw tematycznych na terenie domu, odgrywanie różnych


ról– np. w sklep, lekarzaRozwijanie samoobsługi,


usamodzielnianie dziecka,

Wykonywanie systematycznie razem z dzieckiem różnych „dorosłych”

wzmacnianie

zadań, czynności – np.: pomoc przy gotowaniu, opieka nad młodszym

odpowiedzialności

rodzeństwem, pomoc przy sprzątaniu

i obowiązkowościWprowadzenie dziecka w świat obowiązków w domu/wokół domu – np.:


sprzątanie po sobie, podlewanie kwiatków, pomoc przy posiłkach,


rozłożenie naczyń


Wspieranie i zachęcanie do samodzielnych inicjatywCele rozwojowe

Sposób rozwijaniaRozpoznawane, nazywanie emocji

Codzienne zwracanie uwagi na emocje u siebie i u innych, ich


nazywanie i wyjaśnianie, praca na kartach obrazkowychRadzenie sobie z porażką,

Zadaniowe radzenie sobie z trudnościami np. poprzez granie w

rozwijanie poczucia sprawstwa,

gry planszowe, aby ukształtować u dziecka prawidłowe

wiary we własne umiejętności

wzorce przeżywania sukcesu, jak i porażki – modelować


prawidłowe zachowania przez wskazywanie przykładów


własnego postępowania.


Stosowanie pochwał (pochwała opisowa – konkretne


omówienie zachowania, za które dziecko zostaje pochwalone),


dostrzeganie starań i wysiłków, mobilizowanie do dalszej pracyOBSZAR RUCHOWY - MOTORYKA MAŁA


Sfera

Sposób rozwijaniaSprawność manualna

Stosowanie różnych technik plastycznych –


np. modelowanie z plasteliny, malowanie farbami, wydzieranie, wycinanie,


naklejanie, stemplowanie, nawlekanie koralików, zwijanie sznureczka,


pomoc w wyrabianiu/lepieniu ciasta,


Czynności samoobsługowe – np. sprzątanie zabawek, sprzątanie ze stołu,


odkładanie ubrań do szafki, ubieranie się, zapinanie guzików
Sprawność graficzna

Rysowanie linii/figur geometrycznych, zamalowanie małych przestrzeni


kredkami, kolorowanie, kreskowanie, rysowanie po śladzie/


w konturach/labiryntach, obrysowanie szablonów, wykonywanie rysunków


dowolnych i tematycznychOBSZAR RUCHOWY - MOTORYKA DUŻA

Sfera

Sposób rozwijania

Rozwijanie świadomości własnego


Wchodzenie na drabinki, łapanie i rzucanie piłki, rzucanie do celu,

ciała, równowagi, koordynacji


kopanie piłki, organizowanie toru przeszkód, bieganie, skakanie,

poszczególnych części ciała


chodzenie po krawężniku, zabawy na placu zabaw
OBSZAR POZNAWCZY - JĘZYK I KOMUNIKACJA • omawianie zdarzeń z życia codziennego,


 • czytanie bajek, książeczek, opowiadanie ilustracji; nazywanie przedmiotów, osób, cech, które występują na obrazkach,


 • zadawanie dziecku pytań otwartych,


 • stawianie pytań dziecku (np. podczas codziennych czynności, spaceru, oglądania bajek, przeglądania ilustracji),


 • podawanie wyczerpujących odpowiedzi na pytania dziecka (dlaczego?), co pozwala na wyjaśnianie dziecku relacji między zdarzeniami, zjawiskami,


 • prowadzenie zabaw i gier językowych (zagadki, rebusy, kalambury) –


np. Co to jest? Ma cztery koła i trąbi na ulicy (tata jeździ nim do pracy)?


 • wspólne śpiewanie.

OBSZAR POZNAWCZY - PERCEPCJA SŁUCHOWA
 • zabawy ruchowe ze śpiewem, klaskaniem,


 • wystukiwanie rytmu, rozpoznawanie melodii,


 • zapamiętywanie wierszyków, rymowanek, czytanych bajek,


 • zabawy: zgadnij, co słyszysz? czyj to głos?


 • rozwiązywanie zagadek odbieranych słuchowo,


 • zapamiętywanie kolejności powtarzanych wyrazów, ciągów liczb,


 • zapamiętanie i realizacja wydawanych dziecku poleceń.

OBSZAR POZNAWCZY - PERCEPCJA WZROKOWA


 • naśladowanie sekwencji czynności,


 • odszukiwanie w otoczeniu wybranych elementów (zabawa: zgadnij, co widzę?),


 • odwzorowywanie wzorów/kształtów figur, wykonywanie konstrukcji przestrzennych z klocków, układanie figur według wzoru,


 • wyszukiwanie/uzupełnianie/dobieranie brakujących elementów na obrazkach, wyszukiwanie par figur,


 • odtwarzanie z pamięci układu elementów,


 • dopasowywanie części obrazków do całości,


 • układanie puzzli,


 • układanie historyjek obrazkowych,


 • szyfrowanie – przyporządkowanie obrazkom podanych symboli.

KONCENTRACJA UWAGIUmiejętność skupienia uwagi jest procesem. Małe dzieci charakteryzuje krótkotrwała uwaga. Istotne jest stopniowe wydłużanie czasu wysiłku umysłowego.Koncentracja uwagi jest rozwijania w trakcie realizacji każdego ćwiczenia/zabawy o ile dziecko jest wdrażane do kończenia rozpoczętej pracy i staranności. W trakcie rozproszenia uwagi zaleca się jej przywoływanie na danym zadaniu/aktywności.Koncentracja uwagi jest podstawą zapamiętywania różnorodnych czynności i informacji!

KONTAKT Z PLACÓWKĄ PRZEDSZKOLNĄChcąc wspierać rozwój dziecka niezbędna jest


współpraca miedzy rodzicami a nauczycielami przedszkola, co pozwala na: • wymianę informacji na temat zachowania, postępów, obszarów do dalszej pracy,


 • poznanie mocnych i słabych stron dziecka,


 • podanie dalszych wskazówek do pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Bibliografia
 • Cieszyńska J., Korendo M., „Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6.roku życia”, Wydawnictwo Edukacyjne Kraków, Kraków 2017.


 • Matejczuk Joanna, „Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny”


(tom 2, seria I), Redakcja serii Niezbędnik Dobrego Nauczyciela (prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska), Wydawca Instytut Badań


Edukacyjnych, Warszawa 2014.


 • Osińska Barbara, „Trampolina+. Emocje" Wydawnictwo Szkolne PWN,


Warszawa 2016

Wróć do spisu treści