katalog tematów - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Przejdź do treści
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku informuje,                 że w ramach współpracy z placówkami oświatowymi funkcjonującymi na terenie jej działalności, w roku szkolnym 2020/2021 proponuje:

KATALOG TEMATÓW NA SPOTKANIA Z RODZICAMI  I/LUB  Z RADAMI PEDAGOGICZNYMI:

   1. PEDAGOGICZNE , PSYCHOLOGICZNE I LOGOPEDYCZNE
 • Dojrzałość szkolna . Oddziaływania wspierające w tym zakresie.
 • Jak pomóc dziecku w trudnej sztuce uczenia się.
 • Jak mówić do dzieci żeby nas słuchały?
 • Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.
 • Sprawność manualna – rozwój i wspomaganie. Jak rodzic może wspierać dziecko w przygotowaniu do nauki pisania.
 • Dziecko leworęczne. Lateralizacja.
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Wpływ nowoczesnej technologii na rozwój dziecka („Tabletowe” dzieci).
 • Normy i zasady społeczne w grupie przedszkolnej.
 • Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych. Co Rodzic powinien wiedzieć?
 • Przyczyny trudności w uczeniu się na poszczególnych etapach edukacyjnych.
 • Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – formy i metody pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych.
 • Odczytywanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych przez nauczy- cieli i szkolnych specjalistów.
 • Dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Praca z uczniem zdolnym.
 • Rola rodzica w procesie edukacyjnym dziecka.
 • Jak kreatywnie spędzić czas z dzieckiem.
 • Jak wspomagać ogólny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?
 • Złość i agresja - jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami                      u dziecka przedszkolnego.
 • Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem? (dzieci szkolne).
 • Dostosowanie form i metod przeprowadzania egzaminów zewnętrznych                  - kompetencje PP-P i Rad Pedagogicznych szkół.
 • Wstępne rozpoznanie specyficznych trudności w uczeniu się przez szkolnych specjalistów.
 • Stymulacja językowa dzieci najmłodszych i w wieku przedszkolnym.
 • Jak przebiega prawidłowy rozwój mowy dziecka i sposoby jego wspomaga- nia. Profilaktyka logopedyczna.
 • W jaki sposób opóźniony rozwój mowy wpływa na pojawienie się trudności w czytaniu i pisaniu?
 • Co powinno niepokoić w wymowie dziecka – czyli kiedy udać się do logopedy?
 • Wpływ motoryki dużej i małej na rozwój mowy dziecka.


Dla dzieci w wieku przedszkolnym organizowane są zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych (TUS). Wspierają one działalność dydaktyczno –wychowa- wczą przedszkola oraz podnoszą jakość usług edukacyjnych wobec wszystkich dzieci, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31
tel. 77 4651 254
Wróć do spisu treści