Czcionka:         Kontrasat:  http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-B.png http://pppozimek.pl/WCAG-C.png         

koncepcja - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

koncepcja - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Przejdź do treści
WIĘCEJ > KONCEPCJA PRACY

KONCEPCPCJA PRACY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W OZIMKU NA LATA 2015-2020
1. Podstawa prawna


Cel funkcjonowania i zadania poradni wyznaczają akty i przepisy prawa oświatowego:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. , Nr256, poz.2572);

 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U z 2013 r. poz.199);

 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2013 r. poz. 532);

 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 173 poz.1072):

 • Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku z dnia 01.02.2011 r.


Realizacji i modyfikacji zadań dokonuje się w oparciu o:

 • Oczekiwania i potrzeby środowiska lokalnego(określone na podstawie diagnozy potrzeb rodziców, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, wychowawców i pedagogów z terenu objętego działaniem poradni);

 • Zadania zlecone przez Opolskiego Kuratora Oświaty;

 • Kwalifikacje zawodowe, umiejętności i doświadczenia pracowników;

 • Bazę lokalową oraz wyposażenie w pomoce diagnostyczno-terapeutyczne.
2. Charakterystyka Poradni


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku została powołana przez Kuratora Oświaty w Opolu 01 lutego 1978 roku jako placówka oświatowa. Początkowo jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa świadczyła zadania w zakresie opieki psychologicznej i pedagogicznej nad dziećmi i młodzieżą, diagnozy przyczyn trudności w nauce i wychowawczych, kwalifikowania do kształcenia specjalnego i form pomocy korekcyjno-wyrównawczej, wspierania nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz poradnictwa zawodowego.

W roku 1993 nastąpiło przekształcenie poradni wychowawczo-zawodowej w poradnię psychologiczno-pedagogiczną o poszerzonym zakresie działań. Zakres usług świadczonych przez poradnię objął również działania profilaktyczne, prorodzinne, rozszerzoną działalność orzeczniczą oraz współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci niepełnosprawnych.

Aktualnie Poradnia realizuje zadania w zakresie: diagnozowania dzieci i młodzieży, udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i prawnym opiekunom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizuje zadania profilaktyczne oraz wspierające edukacyjną i wychowawczą funkcję przedszkola, szkoły i placówki, wspiera nauczycieli i wychowawców w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Opolski. Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Opolski Kurator Oświaty. Poradnia ma swoją siedzibę w Ozimku ul. Częstochowska 31 – w budynku szpitala. Rejonem działania Poradni jest Powiat Opolski ze szczególnym uwzględnieniem przedszkoli, szkół i placówek w gmin: Chrząstowice, Ozimek, Tarnów Opolski i Turawa. Na terenie działania Poradni znajdują się 72 placówki oświatowe uprawnione do nieodpłatnego korzystania z oferty Poradni.


Misją Poradni jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz oddziaływań edukacyjno-wychowawczych rodziny i szkoły na różnych etapach rozwoju. Cel ten jest realizowany poprzez:

 • Diagnozę i identyfikacje problemów;

 • Wspomaganie rozwoju dziecka;

 • Pomoc rodzicom, prawnym opiekunom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i innych związanych z trudnościami

 • w funkcjonowaniu dziecka/ucznia;

 • Psychologiczne wspieranie rodziców;

 • Pedagogizacje rodziców;

 • Bieżące wsparcie nauczycieli.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w atmosferze otwartości, pełnego zaangażowania w trosce o wysoki standard profesjonalnie świadczonych usług.


Wizja funkcjonowania Poradni to profesjonalna przyjazna dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, prawnym opiekunom i nauczycielom placówka. Wspierająca ich w pokonywaniu ograniczeń wynikających z zaburzeń rozwojowych i uwarunkowań środowiskowych oraz umożliwiająca wszechstronną stymulację ich rozwoju w celu harmonijnego i prawidłowego funkcjonowania w świecie zewnętrznym.

Poradnia zatrudnia: psychologów, pedagogów, doradcę zawodowego, tyflopedagogów, surdopedagogów, neurologopedę,.

Korzystanie z usług świadczonych przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.3. Główne kierunki działania wynikają z podstaw prawnych funkcjonowania Poradni:


A) Podnoszenie jakości zarządzania i organizacji pracy. • Dla sprawnej realizacji zadań Poradni niezbędny jest bardzo dobrze funkcjonujący nadzór pedagogiczny dyrektora oraz profesjonalna , nastawiona na rozwój zawodowy kadra. Tworzenie pozytywnego klimatu wśród pracowników Poradni sprzyja skutecznej komunikacji, zaangażowaniu, innowacyjności , osobistemu rozwojowi oraz doskonaleniu pracy zespołowej. Sprzyja to wysokiemu poziomowi świadczonych usług.

 • Dbałość o wysoki poziom usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga systematycznego doskonalenia diagnozy skuteczności form udzielanej pomocy oraz dostosowania oferty usług do potrzeb środowiska lokalnego.

 • Poradnia posiada bardzo dobrze wyposażone gabinety do diagnozy i terapii indywidualnej, oraz sale terapeutyczne do neuroterapii, terapii grupowej, diagnozy dzieci autystycznych, z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych. Wszystkie gabinety i sale terapeutyczne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydzielone są miejsca do karmieniam i przewijania niemowląt. Poradnia posiada bardzo dobre zaplecze lokalowe o charakterze administracyno-socjalnym. W 2015 roku zostały zakończone prace adaptacyjne pomieszczenia, w którym zostało umieszczone Archiwum Poradni.


B) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikające z realizacji zadań statutowych w siedzibie Poradni i w terenie jej działania. • Diagnozowanie problemów dzieci i młodzieży, w szczególnośc w celu rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka/ucznia oraz rozpoznawania , wynikają z : niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych wynikających z sytuacji bytowej ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktów środowiskowych oraz z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego , w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. Prowadzenie badań przesiewowych Widzę, Słyszę, Mówię oraz Diagnozy Umiejętności na Starcie Szkolnym- z użyciem platformy multimedialnej i tabletów.

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez : opiniowanie lub orzekanie, indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne- neuroterapia EEG-Biofeedback, Metodą Warnkego, terapia ogólnorozwojowa, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia uczniów dyslektycznych i mających trudności w czytaniu i pisaniu, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, socjoterapia, terapia wspierająca dzieci w sytuacjach traumatycznych lub kryzysowych, zajęcia o charakterze wychowawczym wspierające nauczyciela w jego miejscu pracy, logoterapia; terapię rodziny, grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców i nauczycieli, prowadzenie madiacji i interwencji kryzysowej, porady i konsultacje- w tym konsultowanie z Nauczycielami IPET-ów, wykłady i prelekcje – w ramach spotkań z Radami Pedagogicznymi i Rodzicami, działalność profilaktyczne w zakresie uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz ochrona zdrowia psychicznego oraz działalność informacyjno-szkoleniowa- porzez bezpośrednie spotkania a także artykuły tematyczne w lokalnej prasie i na stronie www. Poradni.

 • Udzielanie pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej- dla absolwentów szkół masowych i realizujących podstawę kształcenia ogólnego dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

 • Wspieranie rodziców w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. Zadanie to realizujemy poprzez: opiniowanie i orzekanie w sprawach dzieci i młodzieży, konsultacje indywidualne i zbiorowe, grupy wsparcia, zajęcia warsztatowe „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, mediacje, wykłady i prelekcje, udzielanie porad i działalność informacyjno-szkoleniową.

 • Udzielanie wsparcia nauczycielom, wychowawcom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, a zwłaszcza w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej, planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów, pracy z uczniem niepełnosprawnym, w szczególności poprzez: udział w radach pedagogicznych, udział w zespołach zadaniowych , porady i konsultacje indywidualne i zbiorowe, prowadzenie mediacji i interwencji kryzysowej, prowadzenie zajęć o charakterze wychowawczym w zespołach klasowych, prowadzenie badań przesiewowych wzroku, słuchu, z zakresu profilaktyki dysleksji, pomoc w konstruowaniu IPET-ów, działalność informacyjno-szkoleniowej.


C) Współpraca ze środowiskiem lokalnym, z przedszkolami, szkołami, placówkami wychowawczymi, innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom, prawnym opiekunom i nauczycielom, w szczególności poprzez: działalność informacyjną – ulotka informacyjna , strona www., artykuły w prasie lokalnej, konsultacje ze specjalistami z innych poradni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Policji, kuratorów sądowych i społecznych, asystentów rodziny, Ośrodków Zdrowia, udział w konferencjach i szkoleniach oraz organizowanie praktyk studenckich we współpracy z uczelniami wyższymi.


Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku ma charakter rozwojowy, aby w sposób dynamiczny realizować wyzwania zmieniającej się rzeczywistości społeczno-edukacyjnej i wychowawczej. Dokument ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 01 września 2015 roku.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31
tel. 77 4651 254
Wróć do spisu treści