Oferta - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Przejdź do treści
 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W OZIMKU

 
    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna funkcjonuje na terenie Ozimka od wielu lat. Została założona w 1978 roku. Otacza opieką psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną dzieci od chwili urodzenia poprzez wszystkie etapy edukacyjne. Wspiera rodziców i prawnych opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących dzieci.
Poradnia swoją działalnością obejmuje cztery gminy Powiatu Opolskiego, gminę Ozimek, Turawa, Chrząstowice i Tarnów Opolski. W swej ofercie proponuje różnorodne formy pomocy:
 • psychologicznej,
 • logopedycznej,
 • pedagogicznej.

    Zatrudnieni specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, neurologopeda, tyflopedagodzy, surdopedagog, doradca zawodowy, terapeuta SI, neuroterapeuci) oferują:
 • badania diagnostyczne psychologiczne i  pedagogiczne uczniów  w przypadku trudności dydaktycznych i  specyficznych trudności   w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia),
 • określenie poziomu rozwoju intelektualnego, społecznego  i emocjonalnego dzieci w wieku od 0 – 3 r.ż. oraz w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • diagnozę sytuacji wychowawczych i pomoc rodzicom, dzieciom, młodzieży i nauczycielom w celu podjęcia działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych,
 • diagnozę i terapię logopedyczną,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w nauce oraz ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami  w nauce,
 • pomoc terapeutyczną w przypadku trudności emocjonalnych i wychowawczych u dzieci (terapia indywidualna i rodzinna),
 • pomoc w wyborze kierunku kształcenia i określenia preferencji zawodowych,
 • prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych na terenie szkół i placówek (na zaproszenie szkół i placówek),
 • prowadzeni warsztatów i szkoleń dla Rodziców,
 • badania przesiewowe w ramach profilaktyki dysleksji, a także przesiewowe badania słuch, wzroku i mowy za pomocą multimedialnego programu „Mówię, Widzę, Słyszę”,
 • nowoczesną diagnozę i terapię percepcji słuchowej, problemów w czytaniu i pisaniu, zaburzeń mowy Metoda Warnkego,
 • diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej (SI),
 • neuroterapię EEG Biofeedback.

    Po przeprowadzonych badaniach specjaliści formułują opinię. Na jej podstawie szkoła bądź placówka organizuje dziecku odpowiednie formy pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.
Poradnia w Ozimku wydaje również opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych:  
 • niesłyszących i słabosłyszących;
 • niewidomych i słabowidzących;
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 • niepełnosprawnych intelektualnie;
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
a także:
 • niedostosowanych społecznie;
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Zespół orzekający poradni wydaje również :
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim.

 
Do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej można zgłaszać się bez skierowania. Korzystanie z naszej oferty jest dobrowolne i nieodpłatne.

    Poradnia w Ozimku wyposażona jest w liczne, nowoczesne testy diagnostyczne, pomoce do terapii logopedycznej i psychopedagogicznej. Posiada bogaty księgozbiór literatury specjalistycznej, dysponuje sprzętem komputerowym wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Systematycznie zaopatrywana jest w nowoczesne programy komputerowe pomocne w działaniach diagnostycznych i terapeutycznych.

    Od kilku lat w pracy terapeutycznej Poradni wykorzystywana jest nowoczesna metoda trenowania mózgu EEG Biofeedback. Metoda ta stosowana jest do terapii dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami i chorobami psychosomatycznymi, może służyć również ludziom zdrowym i aktywnym, intensywnie uczącym się, obarczonym dużą odpowiedzialnością i stresem. Treningi EEG Biofeedback prowadzą  do poprawy pracy mózgu, co z kolei skutkuje poprawą funkcjonowania całego organizmu i poprawia jakość życia.
Metodę EEG Biofeedback polecamy w szczególności dzieciom i młodzieży :
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • nadruchliwością psychoruchową,
 • trudnościami w uczeniu się,
 • dysleksją,
 • obniżoną samooceną.
Trening biofeedback wycisza nadpobudliwość, niepokój, lęki, poprawia koncentrację uwagi, poprawia szybkość zapamiętywania, uczenia się  i przypominania materiału, wpływa dodatnio na samoocenę.

    W Poradni stosujemy również diagnozę i terapię metodą Warnkego. Przeznaczona jest ona dla dzieci i młodzieży, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Jako jedyna placówka   w Powiecie Opolskim dysponujemy pełnym, nowoczesnym oprzyrządowaniem  i wyszkoloną w tym zakresie kadrą.  
Procedura diagnostyczna w metodzie Warnkego składa się z 14 kroków. Każde z zadań testowych bada inną kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki.
W oparciu o wynik uzyskany w procesie diagnozy, terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Trening prowadzony metodą Warnkego zawiera zadania odpowiadające 14 próbom diagnostycznym.  
Trening opiera się na dwóch zasadniczych filarach:
 1. Automatyzacja przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego.
 2. Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych.
Terapią obejmuje się osoby z objawami Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego. Metoda ta pozwala na poprawę funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego  przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz w obszarze świadomości własnej motoryki i równowagi. Wykorzystywany w terapii sprzęt jest atrakcyjny dla dzieci np. BrainBoy Universal Professional (poradnia posiada 5 indywidualnych zestawów), co sprawia, że mozolne ćwiczenia postrzegane są znacznie pozytywniej i dają lepsze efekty.  

    Aktualnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku rozszerzyła swoją ofertę o zajęcia grupowe wspomagające naturalny rozwój dziecka – SMYKO-SENSOMOTORYKA. Zajęcia te mają charakter rozwojowy, profilaktyczny, przesiewowy, edukacyjny i zabawowy. Nastawione są na doświadczanie, eksplorowanie i radość. Na zajęciach w grupie dzieci przedszkolnych poprzez zabawy i proste aktywności stymulowane są wszystkie zmysły zgodnie z teorią integracji sensorycznej.  
Poza tym dla dzieci w wieku przedszkolnym organizowane są zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych (TUS). Wspierają one działalność dydaktyczno-wychowawczą przedszkola oraz podnoszą ilość usług edukacyjnych wobec wszystkich dzieci, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do uruchomienia w Poradni pomocy dla dzieci najmłodszych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 
DZIĘKUJEMY !
Wróć do spisu treści