Oferta - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Przejdź do treści
Nabór na stanowisko:
Sekretarz Poradni etat (40h)
miejsce pracy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku


Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.


Wymagania dodatkowe:
 • znajomość prawa oświatowego, a także przepisów o ochronie danych osobowych;
 • biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność interpretowania przepisów prawa;
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;
 • odpowiedzialność, rzetelność, solidność, punktualność;
 • komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność;
 • dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.


Ogólny zakres obowiązków:
 • prowadzenie kancelarii i sekretariatu poradni,
 • wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,
 • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających                 z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Poradni,
 • samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z Dyrektorem,
 • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających                z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Poradni,
 • dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji Poradni związanej z jej działalnością oświatową, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,
 • zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania,
 • dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,
 • dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji związanej z działalnością Poradni.


Wymagane dokumenty:
 • CV + zdjęcie,
 • życiorys wraz z przebiegiem pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dyplomów potwierdzających uzyskane wykształcenie zawodowe i innych dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione  umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne z obowiązującymi przepisami).


Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko SEKRETARZA PORADNI” w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Peda- gogicznej w Ozimku, ul Częstochowska 31, 46-040 Ozimek, należy  składać  do  dnia  06.11.2020r. do godz.  12.00.
Dokumenty, które wpłyną do Poradni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji po zakończeniu konkursu zostaną zniszczone.
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku
mgr Dorota Paszko
Wróć do spisu treści