Czcionka:         Kontrasat:  http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-B.png http://pppozimek.pl/WCAG-C.png         


Poradnia w ozimku - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Poradnia w ozimku - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w OzimkuPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funkcjonuje na terenie Ozimka od wielu lat. Została założona w 1978 roku. Otacza opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz logopedyczną dzieci od urodzenia do momentu ukończenia nauki szkolnej, a także wspiera rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli. Poradnia swoją działalnością obejmuje cztery gminy Powiatu Opolskiego, gminę Ozimek, Turawa, Chrząstowice oraz Tarnów Opolski. Na tym terenie istnieją 72 placówki oświatowe w tym przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Liceum, Szkoła Zawodowa, Domy Dziecka, Hospicjum Stacjonarne oraz Zakład Opieki Leczniczej.

Poradnia w swojej ofercie proponuje różnorodne formy zajęć o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym, jednak jej podstawowym zadaniem jest postawienie diagnozy. Zakres działań poradni jest dość szeroki. Do podstawowych należą:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci,

 • wspomaganie efektywności uczenia się,

 • profilaktyka uzależnień oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka,

 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

 • edukacja prozdrowotna,

 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny oraz szkoły,

 • pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia,

 • udzielanie pomocy w wyborze i kierunku kształcenia.


Rodzice uczniów lub uczniowie pełnoletni mogą uzyskać pisemną lub ustną informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Na prośbę rodziców pracownicy poradni oferują pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną w formie terapii lub udzielają informacji dotyczących np. innych placówek specjalistycznych mogących takiej pomocy udzielić. Korzystanie z oferty poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia w Ozimku wyposażona jest w liczne najnowocześniejsze testy diagnostyczne, pomoce do terapii logopedycznej i psychopedagogicznej. Posiada bogaty księgozbiór literatury specjalistycznej, dysponuje sprzętem komputerowym wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Systematycznie wzbogacana jest w programy komputerowe pomocne w działaniach terapeutycznych.

Od trzech lat w pracy terapeutycznej poradni wykorzystywana jest nowoczesna metoda trenowania mózgu Biofeedback. Metoda EEG Biofeedback powstała w USA, gdzie stosowano ją do poprawienia koncentracji astronautów w NASA. Stała się również składową treningu sportowców na całym świecie. Obecnie używa się tej metody w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z różnego rodzaju zaburzeniami i chorobami psychosomatycznymi. Treningi EEG Biofeedback mogą służyć również ludziom zdrowym i aktywnym, intensywnie uczącym się i obarczonym dużą odpowiedzialnością, stresem.

Metoda ta działa w oparciu o fale mózgowe, czyli czynności bioelektryczne mózgu. Z zapisu czynności mózgu uzyskujemy wiele informacji o stanie fizjologicznym i emocjonalnym pacjenta. Aktywność bioelektryczna mózgu jest zmienna i zależy od stanu fizjologicznego, emocjonalnego, zmienia się pod wpływem różnorodnych bodźców wewnętrznych i zewnętrznych. EEG Biofeedback umożliwia zmianę charakterystyk fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu. Osoba trenująca uczy się modyfikować wzorzec fal mózgowych. Biofeedback uczy poznawać funkcje własnego ciała i wpływać na zachodzące w nim procesy. Treningi EEG Biofeedback prowadzą do poprawy pracy mózgu, co z kolei skutkuje ogólną poprawą funkcjonowania całego organizmu i poprawą jakości życia. W trakcie treningu pacjent dąży do osiągnięcia jak najwyższych wyników głównie za pomocą siły swojej woli. Dziecko jest informowane drogą wzrokową i słuchową o stanie czynności bioelektrycznej mózgu i wynikach (następuję sprzężenie zwrotne). W tym czasie terapeuta korzystając z programu komputerowego śledzi pracę fal mózgowych trenowanego. Stymuluje fale pożądane, a hamuje fale wpływające niekorzystnie na funkcjonowanie dziecka. Treningi powinny być prowadzone przynajmniej jeden raz w tygodniu. Czas trwania terapii ustala się indywidualnie. Uzależnione jest to m.in. od stopnia złożoności problemu.

Metodę EEG Biofeedback polecamy w szczególności dzieciom i młodzieży z:

 • zaburzeniami koncentracji uwagi ,

 • nadruchliwością psychoruchową,

 • trudnościami w uczeniu się,

 • dysleksją,

 • obniżoną samooceną,

 • stresem.

Trening biofeedback wycisza nadpobudliwość, niepokój, lęki, poprawia koncentrację uwagi, poprawia szybkość zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, wpływa dodatnio na samoocenę. Metoda EEG Biofeedback jest całkowicie bezpieczna, bezbolesna, nieinwazyjna, nie powoduje skutków ubocznych. Do terapii EEG Biofeedback kwalifikowane jest dziecko po przeprowadzonej specjalistycznej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej oraz uzyskaniu zalecenia do tego typu terapii od lekarza neurologa. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszej Poradni.neurologopeda mgr Alicja Bakalorz - Pyka

Wróć do spisu treści