Czcionka:         Kontrasat:  http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-B.png http://pppozimek.pl/WCAG-C.png         

Porcedury bezpieczeństwa - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Porcedury bezpieczeństwa - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Przejdź do treści

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OZIMKU, OBOWIĄZUJĄCE W REŻIMIE SANITARNYM Z UWAGI NA EPIDEMIĘ SARS-COVID19


Na podstawie §13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 792) w związku z §4d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, poz. 492, poz. 595, poz.642, poz.780), Rekomendacji GIS, MZ i MEN dotyczących procedur działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19, ustala się co następuje:§ 1


W okresie od 18 maja 2020 r. do odwołania Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku, zwana dalej „Poradnią” wykonuje swoje zadania z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zwanym dalej „okresem epidemii.”


§ 2


W okresie epidemii sprawy administracyjne adresowane do Dyrektora i Rady Pedagogicznej, należy kierować do Sekretariatu Poradni w formie elektronicznej na adres ppp.ozimek@interia.pl, w formie papierowej pocztą tradycyjną (ul. Czstochowska 31, 46-040 Ozimek) lub kontaktować się telefonicznie pod numer 77/4651-254.


Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej:


e-mail na adres: ppp.ozimek@interia.pl lub telefonicznie pod numerem 77/4651-254.


Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (ppp.ozimek@interia.pl, 77/4651-254).


Ponadto do kontaktu z poradnią obowiązują numery telefonów oraz adresy mailowe specjalistów zatrudnionych w poradni:


PSYCHOLODZY:


anna.michalska1993@o2.pl


tel.: 783 439 819

karina.kurda.pppozimek@gmail.com


tel.: 607 744 610


glonekcelina@gmail.com


tel.: 667 248 304


PEDAGODZY:


aprzybytniowska@gmail.com


tel.: 606 207 395


iwona.namyslak.ppp.ozimek@interia.pl


tel.: 697 321 262


kwiatkowska_katarzyna@interia.pl


tel.: 604 155 156


LOGOPEDZI:


logopedia0202@gmail.com


Tel.: 600 151 691


alicjabakalorz@o2.pl


tel.: 664 458 722


Wzory druków (np. Wniosek do PPP, Wniosek – zindywidualizowana ścieżka kształcenia, Klauzula informacyjna RODO, Zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka kształcenia, Opinia dla


 1. dotycząca ucznia starającego się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, Zgłoszenie do PPP) znajdują się na stronie internetowej poradni http://www.pppozimek.pl/ w zakładce Do pobrania. Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku, może podejmować działania w ramach swoich kompetencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.§ 3


Szczegółowe procedury działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku dla dzieci i młodzieży:


Cel wdrażanych procedur w zakresie zapobiegania COVID-19:


Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z działalności poradni. Ograniczenie liczby kontaktów międzyludzkich na terenie poradni w celu zminimalizowania


ryzyka zakażenia.


 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Poradni poprzez wdrażanie działań reorganizacyjnych i technicznych:


W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzic, opiekun, pełnoletni uczeń przy ustalaniu terminu wizyty

w poradni są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.


Organizacja pracy w placówce zapewnia utrzymanie rekomendowanej odległości pomiędzy pracownikami wynoszącej co najmniej 1,5 m.


Preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy między pracownikami w celu ograniczenia do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych.


Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji, w tym że na wizytę/poradę klienci powinni się stawić nie wcześniej niż 5 min. przed wyznaczoną godziną. Grafik przyjmowania klientów ułożony jest tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób przed wejściem do budynku.


Należy kontrolować przestrzeganie obowiązku zakrywania na terenie Poradni ust i nosa przez pracowników, klientów i inne osoby z zewnątrz, z wyłączeniem:


  1. dziecka do ukończenia 4. roku życia;


  1. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.


Dzieci/uczniowie przyjmowane są w gabinetach, w których powierzchnia nie jest mniejsza niż 4 m2 na osobę. Powierzchnię wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz sprzętów, które się w niej znajdują.


Z gabinetów są usunięte dywany i inne miękkie akcesoria.


Każde pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji.


Po każdej wizycie wszystkie dotykane powierzchnie są dezynfekowane, a gabinet jest wietrzony przez co najmniej 15 min.


Osoby przyjmowane są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w Poradni z własnych długopisów i innych przyborów, o czym są informowani w trakcie umawiania na wizytę.

Narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostycznym podlegają każdorazowo dezynfekcji.


Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych,


wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w wyznaczonym miejscu. W łazienkach oraz w każdym pokoju znajdują się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek.

Wytyczne dla pracowników:


Jeżeli nie jest możliwe zachowanie wymaganych odległości pomiędzy pracownikami przy wykonywanej czynności, stosownie do jej charakteru pracownicy stosują środki ochrony osobistej, takie jak: maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe.


Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.


Podczas wykonywania obowiązków wymagających bezpośredniego kontaktu z dzieckiem należy nosić osłonę nosa i ust, maseczkę, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne. Założenie tylko przyłbicy bez maseczki jest uzasadnione w sytuacji, kiedy w punkcie


kontaktowym znajduje się przegroda oddzielająca lub wymaga tego rodzaj prowadzonych zajęć, np. z osoba głuchoniemą, podczas badania logopedycznego (decyzja i odpowiedzialność osobista diagnosty).


Zaleca się wyłączenie z użycia na czas epidemii narzędzi diagnostycznych wielokrotnego użytku, które nie mogą zostać poddane czyszczeniu i dezynfekcji.


Należy zachować bezpieczną odległość od zewnętrznych rozmówców – rekomendowane są 2 m.


Wymagane jest regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w tym każdorazowo przed zajęciami.

Każdy pracownik osobiście dezynfekuje swoje maseczki wielorazowego użytku i przyłbice. Każdy pracownik posiada w swoim pokoju wyznaczone miejsce na położenie używanej


maseczki i przyłbicy. Po każdym użyciu należy to miejsce zdezynfekować. Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.


Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o oczyszczeniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak np. słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.


 1. Przestrzeń komunikacyjna/ogólnodostępna.


W Poradni zainstalowane są pojemniki z preparatem dezynfekcyjnym, w tym przy wejściu/ wyjściu.


Wymagane jest regularne wietrzenie pomieszczeń.


W Poradni zwiększona jest częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem toalet, uchwytów, poręczy klamek.


Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonych toalet.

Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk oraz jednorazowymi ręcznikami, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące:


  1. mycia rąk,


  1. dezynfekcji rąk,


  1. zdejmowania i zakładania rękawiczek,


  1. zdejmowania i zakładania maseczki.§ 4


W związku z przywróceniem z dniem 4 maja br. działalności Poradni, aby umożliwić realizację zadań związanych w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego oraz opinii: o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, odroczenia realizacji obowiązku szkolnego i dojrzałości szkolnej, opinii na egzaminy zewnętrzne umożliwia się rodzicom dzieci i młodzieży terminowe uzyskanie ww. dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia i wsparcia w nowym roku szkolnym m.in. poprzez wyznaczenie posiedzeń zespołów orzekających oraz zespołów zadaniowych adekwatnie do bieżących potrzeb.


Szczegółowe procedury dotyczące prowadzenia diagnozy:


USTALENIA OGÓLNE:


W związku z przywróceniem możliwości działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej oraz realizacji zadań związanych w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego, opinii: o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, odroczenia realizacji obowiązku szkolnego, dojrzałości szkolnej, opinii na egzaminy zewnętrzne informujemy, że przy organizacji pracy Poradni uwzględniamy przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


DIAGNOZA


 1. Dokumentację na diagnozę (wniosek, zaświadczenie lekarskie, opinię z przedszkola lub szkoły itp.) należy przynosić osobiście do Poradni. Przekazanie dokumentacji następuje wyłącznie podczas spotkania z wyznaczonym specjalistą, w wcześniej umówionym terminie. Na spotkania należy stawiać się punktualnie. Szczegółowe zasady dotyczące spotkania zostaną każdorazowo podane podczas rozmowy telefonicznej.


 1. Wzory druków znajdują się na stronie internetowej Poradni http://www.pppozimek.pl/ w zakładce Do pobrania.

3. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, nauczania indywidualnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, odroczenia obowiązku szkolnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia lub inne zgodnie z analizą specjalistów Poradni.


 1. Pracownik Poradni w rozmowie telefonicznej z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka/pełnoletnim uczniem informuje go o organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku w okresie epidemii związanej z COVID19 oraz przeprowadza z nim ankietę wstępnej kwalifikacji.


 1. W Poradni diagnozowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.


 1. Po przybyciu do placówki rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń wypełnia ankietę aktualizacyjną, potwierdza zapoznanie się z ww. procedurami oraz podpisuje zgodę na badanie.


 1. Brak wyrażenia zgody (warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczny z odmówieniem zgody na badanie.


 1. W celu uniknięcia zbyt długiego przebywania na terenie placówki rodzic z dzieckiem proszony jest o punktualne stawienie się na umówioną godzinę.


 1. Wskazane jest by dziecko umówione na diagnozę logopedyczną było zaopatrzone w przyłbicę, natomiast na diagnozę psychologiczną i pedagogiczną w maseczkę ochronną. Konieczne jest by miało własne przybory (długopis, ołówek, kredki, linijkę).


 1. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność jednego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku dzieci małych (poniżej 3 r.ż.), niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.


 1. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami prowadzony jest telefonicznie lub online.


 1. Odwołanie terminu wizyty diagnostycznej w Poradni odbywa się telefonicznie pod numerem 77/4651-254.


§ 5


Dyrektor z zastosowaniem obowiązującego dystansu przestrzennego 2 m dla osób korzystających z usług Poradni, ustala maksymalną liczbę osób jaka może przebywać w pomieszczeniach Poradni przeznaczonych na wykonanie zadań Poradni z udziałem dzieci, młodzieży, rodziców i interesantów (2, maksymalnie 3 w gabinecie – w tym diagnosta i dziecko, w szczególnych przypadkach rodzic lub opiekun prawny dziecka).

Dyrektor dostosowuje plan zajęć i działań diagnostycznych do możliwości lokalowych Poradni.


Tygodniowy rozkład zajęć może ulegać zmianie.§ 6


W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.


Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający dziecko/ucznia na badanie, podczas diagnozy przebywa poza budynkiem Poradni.


Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, noszenia rękawiczek ochronnych oraz zachowania 2m dystansu w stosunku do innych osób przebywających w tym otoczeniu.


Na terenie Poradni pracownicy, klienci i inne osoby z zewnątrz zobowiązani są do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem:


 1. dziecka do ukończenia 4. roku życia;


 1. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym,


znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust. W pomieszczeniach ogólnodostępnych Poradni i w toaletach umieszczone są instrukcje dotyczące mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i zdejmowania rękawiczek, zakładania i zdejmowania maseczki.§ 7


Na tablicach informacyjnych dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia COVID-19, a także numery telefonów instytucji, z którymi należy się kontaktować.


 • przypadku zidentyfikowania osoby posiadającej symptomy zakażenia COViD-19 obowiązują następujące procedury postępowania:


Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika


Pracownicy Poradni powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu


i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach:  • https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy


niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu, a jeśli jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym można go czasowo odizolować od innych osób.


W przypadku, gdy nie ma możliwości przeznaczenia odrębnego pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie, należy wydzielić miejsce, w którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport w odległości min. 2 m od pozostałych osób.

Należy wstrzymać przyjmowanie interesantów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.


Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami gabinetu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę


zaistniały przypadek.


Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem


W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem oraz udania się tam własnym transportem lub zadzwonieniu pod numer 999 albo 112.


Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, aby umożliwić obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).


Ustalenie listy pracowników, dzieci oraz innych osób z zewnątrz obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania

się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://gov.pl/ web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie Poradni zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym. • 8


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r.


Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej http://www.pppozimek.pl/.
Za utrudnienia podyktowane troską o zdrowie Państwa i Państwa dzieci i pracowników poradni - przepraszamy!

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich możliwych starań, aby wizyta w Poradni była bezpieczna.BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI,


GDYŻ TYLKO TAKA POSTAWA STWARZA SZANSĘ UNIKNIĘCIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM !

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31
tel. 77 4651 254
Wróć do spisu treści