praca - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Przejdź do treści
 
Oferta pracy – Główny Księgowy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
głównego księgowego

Wymiar etatu: ½ etatu
Miejsce wykonywania pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku,                            46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31
Nazwa stanowiska: Główny Księgowy

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 1. posiadanie polskiego obywatelstwa;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. ma odpowiedni staż pracy i kwalifikacje to znaczy:
  1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 5. nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 6. posiada znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:
Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych                                      z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy budżetowej, Ustawy                    o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 1. posiada znajomość zasad obsługi jednostki budżetowej;
 2. ma biegłą znajomość obsługi komputera oraz programów: "Kadry + Płace + Przelewy + Zlecone, Finanse DDJ firmy Progman, Płatnik, JST Doskomp, obsługa Tele Konta;

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • posiada następujące cechy osobowości: samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy                  w zespole, odpowiedzialność, opanowanie, dyskrecja, życzliwość i wysoka kultura osobista.
III. Zakres obowiązków na stanowisku - Główny księgowy :

 1. prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, przepisami                                i zasadami,
 2. dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 3. dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 4. podpisuje dokumenty dotyczące poszczególnych operacji,
 5. podejmuje decyzje wstępnych zastrzeżeń do przedstawionej oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem,
 6. zapewnia, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie,
 7. w przypadku ujawnienia nieprawidłowości zwraca dokument właściwemu pracownikowi,                      a w razie ich nieusunięcia - odmawia podpisania dokumentu, o czym pisemnie powiadamia Dyrektora Poradni,
 8. opracowuje i kontroluje realizacje planu dochodów i wydatków, prowadzenia dziennika głównie dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej,
 9. prowadzi analitykę dla poszczególnych zespołów kont,
 10. uzgadnia księgowość analityczną z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych                             w przepisach,
 11. pomaga w przeprowadzeniu inwentaryzacji składników majątkowych,
 12. prowadzi finansowe rozliczenie inwentaryzacji,
 13. sporządza listy płac dla pracowników,
 14. prowadzi karty wynagrodzeń, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,
 15. oblicza zasiłki chorobowe, rodzinne i wychowawcze, rozlicza godziny ponadwymiarowe,
 16. sporządza obowiązujące sprawozdania finansowe, analizy,
 17. czuwa nad zabezpieczeniem środków finansowych na fundusz socjalny, nadzoruje prawidłowość wypłat z tych funduszy określonych i zatwierdzonych przez Dyrektora Poradni,
 18. należycie przechowuje i zabezpiecza dokumenty finansowo-księgowe, księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe,
 19. wykonuje prace zlecone przez Dyrektora Poradni.IV. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko: Główny księgowy.
 2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania w Poradni.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe.
 5. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia).
 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Głównego księgowego.
 7. Oświadczenie kandydata:
a) o niekaralności,
b) że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku Głównego księgowego.
c) o posiadaniu umiejętności, o których mowa w pkt I ogłoszenia.8. Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Głównego księgowego” w Sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                             w Ozimku, ul Częstochowska 31, 46-040 Ozimek, w terminie do dnia 22.04.2021 r. do godziny 1200.
Dokumenty które zostaną dostarczone do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozimku                           po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.
V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.04.2021r. o godzinie 1000 w siedzibie Poradni Psychologiczno                          – Pedagogicznej w Ozimku.

VI. Z „Zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozimku można zapoznać się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozimku lub na stronie internetowej www.bip.powiatopolski.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (077)4651254 w godz. od 800-1500

VII. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.powiatopolski.pl oraz na stronie internetowej poradni www.pppozimek.pl .


List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                      27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OZIMKU

mgr Dorota Paszko
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31
tel. 77 4651 254
Wróć do spisu treści