Czcionka:         Kontrasat:  http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-B.png http://pppozimek.pl/WCAG-C.png         

Statut - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Statut - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Przejdź do treści
WIĘCEJ > STATUT PORADNI

                                                                    Załącznik

do Uchwały Nr 4/2013-2014

Rady Pedagogicznej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku

z dnia 19 lutego 2014r.
S T A T U T

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

W O Z I M K USpis treści:

Rozdział I Postanowienia wstępne – podstawa prawna

Rozdział II Cele i zadania poradni

Rozdział III Organy poradni

Rozdział IV Organizacja poradni

Rozdział V Szczegółowa organizacja poradni w danym roku szkolnym

Rozdział VI Zakres zadań pracowników poradni

Rozdział VII Gospodarka finansowa

Rozdział VIII Postanowienia końcowe


____________________________________________________________________________________
Rozdział I

Postanowienia wstępne


§ 1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku, zwana dalej poradnią, jest publiczną placówką oświatową i działa w oparciu o następujące przepisy:

 1. Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

 1. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006r. poz. poz. 674 z późn. zm.),

 1. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998r. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.),

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.),

 1. Konwencja Praw Dziecka ratyfikowana przez Polskę w dniu 30 kwietnia 1991r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 i 527),

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010r. Nr 228 poz. 1492),

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz, U. z 2013r. poz.199),

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228 poz. 1487),

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim ( Dz. U. z 1997r. Nr 14 poz. 76),

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. z 2005r. Nr 68 poz.587 ),

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 173 poz.1072),

 1. oraz inne akty prawne regulujące zasady działania poradni psychologiczno – pedagogicznej.


§ 2

Siedziba poradni mieści się w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31.


§ 3

Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Opolski z siedzibą w Opolu

ul. 1-go Maja 29.


§ 4

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty z siedzibą w Opolu

ul.Piastowska 14.


§ 5

Teren działania poradni określa organ prowadzący.

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/171/01 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 czerwca 2001r. zasięg terytorialny poradni obejmuje Powiat Opolski.


§ 6

Poradnia używa pieczęci o następującej treści:


Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

w Ozimku

ul. Częstochowska 31

77/465 12 54

NIP 991-00-59-880, REGON 001076270

Rozdział II

Cele i zadania poradni

§ 7

 1. Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno -pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 2. Do zadań Poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży, w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu,

 • efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

 1. wydanie opinii,

 2. wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno–wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

 3. objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną,

 4. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami,

 5. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej w szczególności na:

 6. prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

 • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowa-wczych,

 • pomoc udzielana jest dzieciom i młodzieży oraz rodzicom w szczególności w formie:

 1. indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,

 2. terapii rodziny,

 3. grup wsparcia,

 4. prowadzenia mediacji,

 5. interwencji kryzysowej,

 6. warsztatów,

 7. porad i konsultacji,

 8. wykładów i prelekcji,

 9. działalności informacyjno - szkoleniowej ,

 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowa-wczych w szczególności poprzez:

 1. udzielanie nauczycielom, wychowawcom, grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce – pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej, planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,

 2. współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

 3. współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełno-sprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,

 4. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

 5. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

 6. prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

 • zadania o których mowa w §8 ust.2 pkt 5 realizowane są w szczególności w formie:

 1. porad i konsultacji,

 2. udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,

 3. udziału w zebraniach rad pedagogicznych,

 4. warsztatów,

 5. grup wsparcia,

 6. wykładów i prelekcji,

 7. prowadzenia mediacji,

 8. interwencji kryzysowej,

 9. działalności informacyjno – szkoleniowej.


§ 8

 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.

 2. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż określone w przepisach, o których mowa w ust. 1, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 3. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka (prawnego opiekuna) albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia; wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

 4. Osoba składająca wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki - także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

 5. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

 6. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowa-wczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców lub specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.

 7. Opinia poradni zawiera:

  1. oznaczenie poradni wydającej opinię,

  2. numer opinii,

  3. datę wydania opinii,

  4. podstawę prawną wydania opinii,

  5. imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,

  6. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,

  7. stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie,

  8. wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,

  9. wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,

  10. imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,

  11. podpis dyrektora poradni.

 8. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.

 9. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.


§ 9

 1. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo, pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom poprzez:

  1. inicjowanie działań i współpracę w realizacji programów integrujących środowisko na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin,

  2. konsultacje, wymianę doświadczeń zawodowych oraz informacji w ramach obowiązującego prawa oświatowego,

  3. gotowość do poszerzania oferty działania zgodnie z potrzebami środowiska.


Rozdział III


Organy poradni

§ 10

Organami poradni są:

 1. Dyrektor poradni,

 2. Rada Pedagogiczna.


§ 11

Kompetencje Dyrektora poradni

 1. Kieruje działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny oraz przedstawia wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru i informuje radę pedagogiczną o działaniu poradni co najmniej dwa razy w roku.

 3. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących.

 4. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni.

 5. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych w poradni.

 6. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 7. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich.

 8. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami w szczególności decyduje w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania pracowników,

  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych ,

  3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników.

 9. Administruje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 10. Jest przewodniczącym zespołu orzekającego lub upoważnia osobę do pełnienia funkcji przewodniczącego zespołu.

 11. Zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań, doskonaleniu zawodowym oraz nadzoruje prawidłowy przebieg awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli.

 12. Organizuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.

 13. Ustala przydziały czynności zatrudnionym pracownikom.

 14. Sporządza arkusz organizacyjny placówki, roczny plan pracy i plan finansowy.

 15. Ustala organizację sprawozdań z działalności placówki.

 16. Za zgodą Zarządu Powiatu Opolskiego wyznacza nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku w przypadku jego nieobecności.


§ 12

Rada Pedagogiczna Poradni

 1. W poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem poradni w zakresie realizacji jej statutowych zadań.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor poradni i wszyscy zatrudnieni w poradni nauczyciele. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie, i wzbogacanie form działalności dydaktycznej poradni

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor poradni

 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora poradni, organu prowadzącego poradnię albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 6. Dyrektor poradni przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności poradni.

 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy :

  1. zatwierdzanie planów pracy poradni,

  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w poradni,

  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni.

 8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1. organizację pracy poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych,

  2. projekt planu finansowego poradni,

  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

  4. propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.

 9. Dyrektor poradni wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt. 7, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego poradnię. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu poradni albo jego zmian i uchwala proponowane zmiany.

 11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska kierowniczego do organu prowadzącego.

 12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 14. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników poradni.§ 13

Zasady współdziałania organów poradni oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi:

 1. Dyrektor poradni zasięga opinii Rady Pedagogicznej w ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania poradni.

 2. Sposób rozwiązywania sporów między organami:

  1. spory między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem poradni rozwiązuje się poprzez rozmowy negocjacyjne,

  2. w przypadku braku porozumienia strony mogą zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu konfliktu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od tego w czyjej kompetencji leży sporna sprawa.Rozdział IV

Organizacja poradni


§14

 1. Poradnią kieruje dyrektor, który realizuje zadania zwierzchnika służbowego wobec pracowników.

 2. Dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

 3. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, którzy są pracownikami pedagogicznymi oraz lekarza dla potrzeb działalności orzeczniczej.

 4. Status prawny pracowników administracji określają przepisy o pracownikach samorządowych.

 5. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 6. Organ prowadzący, który prowadzi więcej niż jedną poradnię, może ustalić terminy przerw w pracy niektórych poradni w okresie ferii letnich. Ustalenie terminów przerw w pracy poradni w okresie ferii letnich następuje w porozumieniu z dyrektorem poradni.

 7. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego.

 8. Pracownicy pedagogiczni i pracownicy nie będący nauczycielami pracują według ustalonego tygodniowego harmonogramu.

 9. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 10. Organ prowadzący określa teren działania Poradni.

 11. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

 12. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci, nie uczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 13. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży ich rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci, nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

 14. W przypadku gdy poradnia stała się niewłaściwa do udzielania pomocy dziecku, w szczególności w związku ze zmianą terenu działania poradni lub zmianą miejsca zamieszkania dziecka, dyrektor poradni, na wniosek rodziców dziecka (prawnych opiekunów), niezwłocznie przekazuje publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, właściwej udzielania pomocy dziecku, indywidualną teczkę zawierającą dokumentację badań i czynności uzupełniających. Dyrektor publicznej poradni przekazującej indywidualną teczkę sporządza protokół zawierający w szczególności: oznaczenie poradni przekazującej i poradni właściwej do udzielania pomocy dziecku, chronologiczny spis dokumentów zawartych w indywidualnej teczce, podpisy dyrektora poradni przekazującej i przyjmującej dokumentację oraz datę przekazania.

 15. W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowią-zkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 16. Diagnozowanie i orzekanie w sprawach dzieci i młodzieży z wadami wzroku, słuchu i autyzmem stanowi zadanie poradni wyznaczonej przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

 17. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach, placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.


§15

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

 2. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne, oraz przestrzega zasad, o których mowa w §15 ust.3 i 5.

 3. Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

 4. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

  1. zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,

  2. czas trwania porozumienia,

  3. zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami, jak w §14 ust. 3,

  4. zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni,

  5. postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

 5. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z osobami, o których mowa w pkt. 3 , oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.


§16

 1. Poradnia prowadzi:

  1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania,

  2. rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;

  3. dokumentację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

 2. Dokumentacja, o której mowa w ust.1 pkt 1 i 2, może być prowadzona także w formie elektronicznej.

 3. Za zgodą organu prowadzącego poradnię, dokumentacja, o której mowa w ust.1 pkt 1 i 2, może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej zwana jest dalej ” dokumentacją elektroniczną”.

 4. Prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga:

  1. zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentacje elektroniczną;

  2. zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych;

  3. rejestrowania historii zmian i ich autorów.

 5. System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji elektronicznej powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w postaci papierowej dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

 6. Poradnia prowadzi ponadto:

  1. karty indywidualne dzieci i młodzieży,

  2. dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych,

  3. dokumentację zajęć grupowych prowadzonych przez pracowników pedagogicznych.

 7. Poradnia prowadzi również inną dokumentację wynikającą z przepisów obowiązującego prawa.

 8. Poradnia przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


Rozdział V

Szczegółowa organizacja pracy poradni w danym roku szkolnym


§ 17

 1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego roku.

 2. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.


Rozdział VI

Zakres zadań pracowników poradni


§ 18

 1. Zatrudnieni w poradni specjaliści realizują zadania poradni określone w Rozdz. II dostosowując sposób ich realizacji odpowiednio do rozpoznanych potrzeb dzieci i młodzieży.

 2. W przypadku braku doradcy zawodowego dyrektor poradni wyznacza psychologa lub pedagoga realizującego zadania z zakresu doradztwa zawodowego.


§ 19

 1. Zadania psychologa i pedagoga poradni obejmują w szczególności:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz potencjalnych możliwości, a także wspieranie mocnych stron dzieci i młodzieży,

  2. prowadzenie działań terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży we współpracy ze środowiskiem rodzinnym,

  3. wspomaganie i rozwój kompetencji wychowawczych oraz edukacyjnych rodziców dzieci i młodzieży,

  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży oraz innych przejawów patologii społecznej, a także działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego,

  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zachowań dysfunkcyjnych i innych trudności w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży poprzez różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej na środowisko przedszkolne, szkolne i rodzinne dzieci i młodzieży,

  6. współpraca z przedszkolami i szkołami w zakresie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  7. wspomaganie przedszkoli i szkół w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz udzielania wsparcia meryto-rycznego w sprawach związanych z rozwojem i kształceniem dzieci i młodzieży,

  8. współpraca z innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

  9. udział w działalności opiniującej poradni,

  10. udział w działalności orzeczniczej poradni.

 2. Zadania logopedy poradni obejmują w szczególności:

  1. prowadzenie badań i innych działań diagnostycznych stanu mowy dzieci i młodzieży, w tym diagnoza przyczyn i mechanizmów przejawianych trudności w komunikacji werbalnej,

  2. udzielanie terapeutycznej pomocy logopedycznej dzieciom i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb przy współpracy z ich środowiskiem rodzinnym,

  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym działań mających na celu wczesne wykrywanie i eliminowanie zaburzeń mowy, we współpracy z najbliższym środowiskiem dzieci,

  4. wspomaganie działań wychowawczych i edukacyjnych nauczycieli przedszkoli i szkół w zakresie wspierania rozwoju i minimalizowania zaburzeń rozwoju mowy dzieci i młodzieży,

  5. współpraca i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci młodzieży,

  6. udział w działalności opiniującej poradni,

  7. udział w działalności orzeczniczej poradni.

 3. Zadania doradcy zawodowego poradni obejmują w szczególności:

  1. diagnozę predyspozycji psychofizycznych i zainteresowań uczniów pod kątem wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

  2. gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

  3. udzielanie uczniom pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także ich rodzicom poprzez działania doradcze, konsultacyjne i informacyjne,

  4. prowadzenie zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

  5. wspieranie zadań realizowanych przez szkoły na rzecz uczniów rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

  6. współpraca z instytucjami na rzecz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

  7. udział w działalności opiniującej i orzeczniczej poradni w zakresie związanym z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.


§ 20

 1. W przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży realizowane są przede wszystkim zadania poradni związane z działalnością doradczo-konsultacyjną, mediacyjną oraz interwencją kryzysową a także działalnością diagnostyczną – stosowanie do potrzeb.

 2. W przedszkolu, szkole i placówce realizowane są także zadania związane z działalnością informacyjno - szkoleniową poradni.


§ 21

Zakres zadań pracowników administracji - nie będących nauczycielami – określa Regulamin organizacyjny poradni.Rozdział VII

Gospodarka finansowa


§ 22

 1. Poradnia dysponuje mieniem powiatu niezbędnym do wykonywania zadań statutowych.

 2. Poradnia działa w formie organizacyjno-prawnej jako powiatowa jednostka budżetowa:

  1. prowadzi gospodarkę finansową według w zasad określonych w ustawie o finansach publicznych,

  2. pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu poradni,

  3. podstawą gospodarki finansowej jest planów dochodów i wydatków zwany Planem Finansowym Poradni.


Rozdział VIII

Postanowienia końcowe


§ 23

Nowelizacja i zmiany statutu

 1. Wnioski w sprawie zmiany statutu lub jego części, w tym wynikłe ze zmian przepisów prawa mogą składać: dyrektor poradni i pracownicy pedagogiczni.

 2. Statut niniejszy został zatwierdzony i przyjęty przez Radę Pedagogiczną Poradni w dniu 19 lutego 2014 roku.

 3. Z niniejszym statutem w dniu 19 lutego 2014 roku zostali zapoznani również pracownicy administracyjni poradni.

 4. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31
tel. 77 4651 254
Wróć do spisu treści