Współpraca - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Przejdź do treści
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
 
ZASADY WSPÓŁPRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W OZIMKU ZE SZKOŁAMI I PRZEDSZKOLAMI
wynikające ze Statutu Poradni
 1. Pracownicy poradni prowadzą zajęcia na terenie szkół i przedszkoli   znajdujących się na terenie powiatu opolskiego.
 2. Na terenie placówek prowadzimy zajęcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 3. Zajęcia prowadzone są po pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania przez dyrektora placówki.
 4. Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się za zgodą rodziców.
 5. Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są w formie:
  1. zajęć grupowych (np. psychoedukacyjnych, integracyjnych),
  2. badań przesiewowych wzroku, słuchu i mowy,
  3. zajęć zawodoznawczych,
  4. obserwacji ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych.
 6. Zajęcia dla rodziców prowadzone są w formie:
  1. zajęć grupowych (np. edukacyjne, warsztaty umiejętności wychowawczych)
  2. indywidualnych konsultacji (indywidualne konsultacje mogą odbywać się na terenie placówki oraz podczas udziału pracowników poradni w spotkaniach z rodzicami na terenie szkół   i przedszkoli).
 7. Zajęcia dla nauczycieli prowadzone są w formie:
  1. zajęć grupowych (szkolenie dla rady pedagogicznej),
  2. indywidualnych konsultacji (możliwe jest udzielanie indywidualnych konsultacji na terenie poradni po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu),
  3. zespołów wychowawczych i zadaniowych.
 8. W zależności od zgłaszanego problemu zajęcia mają charakter:
  1. jednorazowego spotkania,
  2. cyklu kilku spotkań,
  3. długofalowy.

 
SIEĆ  WSPÓŁPRACY  I  SAMOKSZTAŁCENIA
   W ramach istniejącej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozimku „Sieci współpracy i samokształcenia” zachęcamy dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek z terenu działania poradni do przyłączenia się i efektywnego poszerzania kompetencji w ramach realizowanych zadań.
Celem sieci jest:
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 • analiza przykładów dobrych praktyk,
 • poszerzenie kompetencji uczestników,
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci,
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół,
 • korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

   Głównym zadaniem sieci jest umożliwienie kontaktu pomiędzy nauczycielami, będącymi użytkownikami danej sieci. Nauczyciele mają możliwość poznania wzajemnych doświadczeń w zakresie rozwiązywania podobnych problemów, czy wypracowania w przypadku braku istniejącego rozwiązań wspólnie nowych, dotychczas niestosowanych kierunków działań.
   Oczywiście w założeniu sieć nie ma być wykorzystywana wyłącznie przez nauczycieli, ale również przez dyrektorów, których funkcja przynosi specyficzne problemy.
    W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozimku funkcjonują następujące sieci współpracy i samokształcenia:
 • sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów,
 • sieć współpracy i samokształcenia psychologów;
 • sieć współpracy i samokształcenia logopedów;
 • sieć współpracy i samokształcenia pedagogów.

   Sieci powoływane są do życia jako grupy samorozwoju dla dyrektorów, pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych/przedszkolnych, którzy chcą bardziej refleksyjnie pracować nad swoim warsztatem pracy.
Spotkania odbywać będą się terminach ustalanych w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników. Mają one charakter bardziej osobistej pracy, gdyż w trakcie każdego ze spotkań szczegółowo omawiana będzie sprawa, którą zgłasza dyrektor/pedagog/psycholog/logopeda. Dzięki licznym informacjom zwrotnym osoba, która podda analizie swoją sprawę uzyskuje szerszą perspektywę danej sytuacji. Ponadto spojrzenie na poruszaną kwestię oczyma innych specjalistów czy koleżanek/kolegów pracujących w tym samym zawodzie – pozwala przyjrzeć się własnemu warsztatowi pracy i ewentualnie dokonać w nim zmian.  
   W trakcie tych spotkań dołożymy wszelkich starań, by każdy uczestnik czuł się na nich bezpiecznie i komfortowo.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31
tel. 77 4651 254
Wróć do spisu treści