Czcionka:         Kontrasat:  http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-B.png http://pppozimek.pl/WCAG-C.png         

zajęcia dla dzieci - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

zajęcia dla dzieci - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Przejdź do treści
 

Na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej organizowane są zajęcia dla dzieci                  w wieku przedszkolnym adekwatnie do zainteresowania rodziców:
 • indywidualna terapia logopedyczna,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Szczegółowe informacje można uzyskać na ten temat bezpośrednio w Poradni.  

 


 

Regulamin zajęć terapeutycznych prowadzonych
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ozimku
I. Zasady ogólne:
 1. Na terenie Poradni prowadzone są różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne, które korelują ze zgłaszanymi przez rodziców/opiekunów prawnych potrzebami, m.in. terapia pedagogiczna, grupowe zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, trening umiejętności społecznych,  terapia metodą Biofeedback, terapia metodą Warnkego.

 1. Podstawą do zakwalifikowania dziecka/ucznia na zajęcia terapeutyczne w Poradni jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego „Zgłoszenia” i stosowne wskazania zawarte w opinii/orzeczeniu.

 1. W pierwszej kolejności na cykliczną terapię w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku przyjmowane są dzieci/uczniowie z rejonu działania Poradni:
 • kontynuujące terapię,
 • nie mające możliwości korzystania z terapii w przedszkolu/szkole,
 • dzieci nieuczęszczające do przedszkola,
 • dzieci nieuczestniczące w terapii na terenie innych placówek,
 • ze złożonymi problemami rozwojowymi.

 
 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci/uczniów, które w ocenie terapeuty i zgodnie
  z planem terapii powinny ją kontynuować w kolejnym roku szkolnym, zgłaszają gotowość do jej kontynuacji w Sekretariacie Poradni i składają nowe „Zgłoszenie do udziału w terapii ” na kolejny rok szkolny.

 
 1. Dzieci/uczniowie objęci zajęciami terapeutycznymi w przedszkolu/szkole na podstawie opinii lub orzeczenia są zapisywane na listę rezerwową i obejmowane wsparciem terapeutycznym w miarę możliwości kadrowo – organizacyjnych Poradni.

 
 1. Nabór dzieci/uczniów na terapię na dany rok szkolny dotyczy w pierwszej kolejności tych, które zostały zgłoszone na podstawie złożonego wniosku do dnia 1 września danego roku szkolnego.

 
 1. Wnioski składane w ciągu roku szkolnego przyjmowane są na bieżąco, a ich realizacja następuje sukcesywnie, w miarę możliwości organizacyjno-kadrowych Poradni.

 
 1. Zakwalifikowanie dziecka/ucznia na terapię może wymagać dodatkowej konsultacji medycznej.

 
 1. Każde dziecko/uczeń, w pierwszej kolejności kwalifikowane jest w danym roku szkolnym na jeden rodzaj terapii (z wyłączeniem dzieci objętych WWRD).
  W przypadku dysponowania przez Poradnię wolnymi miejscami może być dodatkowo zakwalifikowane na drugą formę wsparcia terapeutycznego.

 
 1. Czas trwania terapii planuje się na okres od 3 miesięcy do 2 lat (w uzasadnionych przypadkach, co wynika z okresowej oceny postępów dziecka/ucznia, terapeuta może zdecydować o zasadności jej przedłużenia).

 
 1. Terapia w zakresie eliminowania deficytów wynikających ze specyficznych trudności
  w uczeniu się prowadzona jest dla dzieci do ukończenia szkoły podstawowej.

 
 1. Liczba miejsc na zajęcia terapeutyczne jest uzależniona od możliwości kadrowych
  i organizacyjnych Poradni.


 
II. Zasady dotyczące dzieci przyjętych na terapię:
 1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka/ucznia zakwalifikowanego na terapię zostają
  o tym fakcie poinformowani przez terapeutę prowadzącego zajęcia.

 
 1. Terminarz zajęć terapeutycznych ustalany jest przez terapeutę w porozumieniu
  z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka/ucznia. Zajęcia terapeutyczne organizowane na terenie Poradni nie powinny kolidować z zajęciami szkolnymi.

 
 1. Brak możliwości nawiązania kontaktu z rodzicami i potwierdzenia gotowości do udziału dziecka w terapii skutkuje zakwalifikowaniem kolejnego dziecka z listy oczekujących.

 
 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci/uczniów zakwalifikowanych na terapię zobowiązują się do:
 • terminowego i punktualnego przyprowadzania dziecka/ucznia na zajęcia,
 • informowania Sekretariatu Poradni o nieobecności dziecka/ucznia na zajęciach najwcześniej jak to jest możliwe, co pozwoli na racjonalne wykorzystanie zaplanowanego czasu, np. na zastępcze działania konsultacyjno – diagnostyczne,
 • pozostawania w trakcie zajęć dziecka/ucznia na terenie Poradni, co jest szczególnie ważne w przypadku najmłodszych uczestników terapii,
 • oceny stanu zdrowia dziecka/ucznia przed udziałem w terapii (dziecko chore nie jest w stanie aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a dodatkowo zwiększa ryzyko powikłań w przebiegu swojej choroby i zarażenia innych dzieci), na zajęcia przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe (niegorączkujące, niezakatarzone, niekaszlące),
 • przestrzegania zasad kontraktu zawartego z terapeutą.

 
 1. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka/ucznia na zajęciach skutkuje skreśleniem dziecka/ucznia z listy uczestników terapii.

 
 1. Rodzic/opiekun prawny ma prawo w dowolnym czasie zrezygnować z terapii dziecka/ucznia, o czym uprzedza terapeutę.

 
III. Zasady dotyczące dzieci/uczniów niezakwalifikowanych na terapię:
 1. Dzieci/uczniowie, które nie zostaną przyjęte na zajęcia terapeutyczne od 01 września danego roku szkolnego, zapisywane są na listy rezerwowe i sukcesywnie, w miarę możliwości, przyjmowane na terapię w trakcie roku szkolnego.

 
 1. O zakwalifikowaniu dziecka/ucznia na terapię w ciągu roku szkolnego rodzice są informowani przez terapeutę według zasad określonych w pkt II Regulaminu.

IV. Postanowienie końcowe:
 1. Szczegółowe zasady odnoszące się do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć terapeutycznych określają terapeuci w wewnętrznych ustaleniach i regulaminach, których przyjęcie potwierdzają rodzice własnoręcznym podpisem.

 
 1. Sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Poradni.

 

 
Regulamin przyjęty przez Radę Pedagogiczną 02.09.2020 r.
Wróć do spisu treści