Czcionka:         Kontrasat:  http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-B.png http://pppozimek.pl/WCAG-C.png         

deklaracja PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

deklaracja PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Przejdź do treści

Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku

Deklaracja dostępności serwisu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OZIMKU (Jednostka) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: przed 2019.01.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 11.10.2019r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  1. pochodzą z różnych źródeł,

  2. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

  3. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

  4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

 3. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 07.10.2019r.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ozimku, e-mail: poradnia.ozimek@interia.pl, tel. +48 774651254.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.


Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,

 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób    

   kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.


Jednostka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.


Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Jednostka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku gdy Jednostka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, czy aplikacji mobilnej.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Adres: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OZIMKU, ul. Częstochowska  31, 46-040 Ozimek

Główne wejście do siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku usytuowane jest od wewnętrznej strony szpitala  tj. ul. Częstochowskiej 31 ( podjazd dla pogotowia ). Do budynku prowadzą drzwi wejściowe. Wejście nie ma ograniczeń architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, które umożliwia swobodne wejście do budynku. Obok budynku znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych.


Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.


Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 774651254.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Do Poradni i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego.


Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić 14 dni wcześniej na adres: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNA W OZIMKU, ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 774651254.


Korytarze w budynku mają szerokość odpowiednią, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.


Toalety przystosowane są do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.


W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.


Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526.

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848.Aktualizacja 15.03.2022r.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31
tel. 77 4651 254
Wróć do spisu treści