Czcionka:         Kontrasat:  http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-B.png http://pppozimek.pl/WCAG-C.png         

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Przejdź do treści


Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ozimku
ul.  Częstochowska 31
_________________

tel/fax - 77/4651 254
adres e-mail: sekretariat@pppozimek.pl

 

Jak rozmawiać
z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych

 
WOJNA W UKRAINIE – ZBIÓR MATERIAŁÓW WSPIERAJĄCYCH

Wydarzenia w Ukrainie wzbudzają wiele emocji u wszystkich – zarówno u dorosłych, jakm i dzieci. Poniżej przedstawione zostały linki do pomocnych materiałów w pracy z dziećmi polskimi i ukraińskimi celem wsparcia w sytuacji kryzysu.

OFERTA PORADNI

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna funkcjonuje na terenie Ozimka od wielu lat. Została założona w 1978 roku. Otacza opieką psychologiczno  – pedagogiczną i logopedyczną dzieci od chwili urodzenia poprzez wszystkie etapy edukacyjne. Wspiera rodziców i prawnych opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących dzieci.

DYREKTOR
mgr Dorota Paszko

Nauczyciel zastępujący Dyrektora
Pani mgr Alicja Bakalorz - Pyka
Status prawny:
jednostka budżetowa
Organ prowadzący:
Starostwo Powiatowe w Opolu
Organ nadzorujący:
Kuratorium Oświaty w Opolu

Godziny pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku
SEKRETARIAT - 7:30 - 15.30
KSIĘGOWOŚĆ – 9.00 – 13.00

PRACOWNICY MERYTORYCZNI:
poniedziałek - 8.00 - 16.00
wtorek - 8.00 - 18.00
środa - 8.00 - 18.00
czwartek - 8.00 - 18.00
piątek - 8.00 -  15.00
W OKRESIE WAKACYJNYM, JAK I ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W KRAJU, GODZINY PRACY MOGĄ ULEGAĆ MODYFIKACJI CZASOWEJ.

Dyrektor Poradni przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 12.00 - 13.00 oraz w czwartki od godz. 12.00 do 13.00.
PRACOWNICY PORADNI
DYREKTOR PORADNI
mgr Dorota Paszko
PEDAGODZY
mgr Anna Przybytniowska
mgr Jolanta Jędrzejczyk
PSYCHOLODZY
mgr Kosik Anna
mgr Agnieszka Cichon
NEUROLOGOPEDZI
mgr Alicja Bakalorz-Pyka
Dorota Drzymała-Grzesik

PRACOWNICY ADMINISTRACJI
SEKRETARZ PORADNI
Justyna Janczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Janus
PRACOWNIK OBSŁUGI
Elżbieta Socha
KONSULTACJI  UDZIELAJĄ:

PEDAGOGODZY:
mgr ANNA PRZYBYTNIOWSKA - PONIEDZIAŁEK W GODZINACH 10:00-11:00
mgr JOLANTA JĘDRZEJCZYK - ŚRODA W GODZINACH 14:00-15:00

W zakresie:
DIAGNOZY TRUDNOŚCI DYSLEKTYCZNYCH
TERAPII POWYŻSZYCH TRUDNOŚCI
TERAPII WSPIERAJĄCEJ
TRUDNOŚCI W NAUCE CZYTANIA, PISANIA I LICZENIA
DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA

PSYCHOLODZY:
mgr AGNIESZKA CICHON – PONIEDZIAŁEK W GODZINACH 12.00-13.00.

W ZAKRESIE:
KOMUNIKOWANIA  SIĘ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ.
TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH I PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJOWYCH.

SPOSÓB NA „TRUDNE DZIECKO” – JAK RADZIĆ SOBIE Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE?,
ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM,
DIAGNOZY I TERAPII PRAWIDŁOWOŚCI I OPÓŹNIEŃ W ROZWOJU   OGÓLNYM,
WCZESNEJ INTERWENCJI I POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM.,

NEUROLOGOPEDZI:

mgr ALICJA BAKALORZ-PYKA – WTOREK W GODZINACH 13.00 do 14.00.
mgr DOROTA DRZYMAŁA-GRZESIK - WTOREK W GODZINACH 13:00-14:00.
W zakresie:
Stymulowanie rozwoju mowy dziecka (od urodzenia do ukończenia wychowania przedszkolnego).
Profilaktyka wad wymowy.
Ćwiczenia doskonalące sprawność artykulacyjną.
ZADANIA PORADNI
Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej można zgłaszać się bez skierowania. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia udziela pomocy:
dzieciom od chwili urodzenia i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych ,
rodzicom i prawnym opiekunom w sprawach dotyczących dzieci,
nauczycielom i wychowawcom.

Zakres pomocy: diagnoza, konsultacja, doradztwo, terapia, neuroterapię profilaktyka, psychoedukacji, mediacji, interwencja w środowisku ucznia, działalności informacyjnej.

Pomoc logopedyczna
___________________________________________

Diagnozę logopedyczną dzieci z nieprawidłowym rozwojem mowy, jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy.
Terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami wymowy.
Działalność profilaktyczno-doradczą dla rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli.
Badania przesiewowe na terenie placówek oświatowych.
Pomoc psychologiczna
___________________________________________

Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej można zgłaszać się bez skierowania. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia udziela pomocy:
dzieciom od chwili urodzenia i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych ,
rodzicom i prawnym opiekunom w sprawach dotyczących dzieci,
nauczycielom i wychowawcom.

Zakres pomocy: diagnoza, konsultacja, doradztwo, terapia, neuroterapię profilaktyka, psychoedukacji, mediacji, interwencja w środowisku ucznia, działalności informacyjnej.

Pomoc pedagogiczna
___________________________________________

Diagnozę i terapię trudności w nauce uczniów wszystkich typów szkół.
Diagnozę i terapię w zakresie dysleksji, dysortografii i dysgrafii.
Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i preferencji zawodowych.
Pomoc przy zmianie szkoły ponadpodstawowej, w trakcie trwania nauki ( np. ze względu na stan zdrowia ).
Konsultacje problemowe dla uczniów, ich rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli, na wszystkich etapach kształcenia.
Współpraca z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi i instytuacjami działającymi na rzecz dziecka.
Wspieranie rodziców, prawnych opiekunów w pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

   Poradnia prowadzi neuroterapię nowoczesną metodę trenowania mózgu - EEG- Biofeedback. Udzielanie pomocy uczniom , ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli , szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz nie zamieszkałym na terenie działania poradni może nastąpić na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie. Poradnia współdziała z innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.  Inicjuje działania i programy integrujące pracę placówek i instytucji pracujących na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. Jest otwarta na propozycje współpracy z innymi placówkami i instytucjam, informuje o formach pomocy oferowanych przez poradnię. Jest gotowa do rozszerzania oferty pomocy i popularyzowania jej w środowisku. Pracownicy poradni  realizują cele poradni  również poza poradnią: w szkołach , przedszkolach , placówkach i środowisku rodzinnym., zgodnie z zakresem określonym przez dyrektora poradni. Poradnia współpracuje z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi pomoc i poradnictwo dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i prawnym opiekunom. Przekazuje i przyjmuje informacje ważne z punktu widzenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej za zgodą rodziców i prawnych opiekunów, informuje o formach pomocy oferowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
KONTAKT
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDGOGICZNA
W OZIMKU
ul. Częstochowska 31, 46-040 OZIMEK

Tel: 77 4651 254

Email: sekretariat@pppozimek.pl

Website: www.pppozimek.pl
  • facebook
  • skype
  • google+
  • twitter


LOKALIZACJA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31
tel. 77 4651 254
Wróć do spisu treści